Navigacija

Poziv za izbor i imenovanje članova Saveta za akreditaciju

Konkursi

U cilju formiranja Saveta za akreditaciju, a shodno odluci Upravnog odbora, direktor ATS-a dr Dejan Krnjaić uputio je dopis sledećim zainteresovanim stranama za nadležnost i funkcionisanje ATS-a, i to:

Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Nišu, Univerzitetu u Kragujevcu, Savezu inženjera i tehničara Srbije, Privrednoj komori Srbije, Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine, Asocijaciji potrošača Srbije, Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije i Pokretu za zaštitu potrošača Beograda sledećeg sadržaja:

Shodno Zakonu o akreditaciji organi Akreditacionog tela Srbije (u daljem tekstu: ATS)  su: Upravni odbor,  Savet za akreditaciju, direktor i Nadzorni odbor. 

Prema članu 16. Statuta ATS, Savet za akreditaciju je stručno savetodavno telo ATS po pitanjima iz oblasti akreditacije. U Savet se biraju istaknuti stručnjaci i naučni radnici iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS, kao predstavnici zainteresovanih strana za akreditaciju.

Savet obavlja sledeće poslove: daje stručna mišljenja u pogledu razvoja sistema akreditacije u Republici Srbiji; daje inicijative za proširenje oblasti delovanja ATS, odnosno ustanovljavanja novih šema akreditacije; daje mišljenje u vezi sa donošenjem Pravila akreditacije, na zahtev Upravnog odbora; daje mišljenje u vezi primene zahteva standarda za akreditaciju u pojedinim oblastima; zauzima stavove po drugim stručnim pitanjima, a po zaduženju Upravnog odbora i pokreće inicijativu za osnivanje stalnih ili privremenih tehničkih komiteta kao savetodavnih tela za određene oblasti akreditacije.

Upravni odbor je na svojoj 11. sednici identifikovao sledeće zainteresovane strane za nadležnosti i funkcionisanje ATS-a i to: predstavnika Univerziteta Srbije, Privredne komore Srbije, Udruženja potrošača Srbije i Udruženja inženjera i tehničara Srbije. Upravni odbor je, takođe utvrdio kriterijume koje treba da ispune predloženi kandidati za članove Saveta:
- da su istaknuti stručnjaci i da imaju stručna znanja iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS;
- da se nalaze na poziciji sa koje mogu uticati na donošenje i izvršavanje odluka vezanih za poslove koji su u vezi sa infrastrukturom kvaliteta, akreditacijom i ocenjivanjima usaglašenosti sa propisima;
-  na osnovu biografija i rezultata postignutih u prethodnoj karijeri u oblastima koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS i
- da su u prethodnom periodu, direktno ili indirektno učestvovali u radu ili saradnji sa ATS.

Kako je Upravni odbor vašu instituciju identifikovao kao zainteresovanu stranu za akreditaciju, a shodno kriterijumima za izbor članova Saveta, molimo vas da u roku od tri nedelje od dobijanja ovog poziva  podnesete Akreditacionom telu Srbije predloge za izbor i imenovanje članova Saveta za akreditaciju, kako bi Upravni odbor, po zaključenju poziva, razmotrio prispele prijave i izvršio izbor i imenovanje predsednika i četiri člana Saveta za akreditaciju, čiji mandat traje četiri godine uz mogućnosti ponovnog izbora za još jedan mandat.