Navigacija

Međunarodni sporazumi

EA je zvanično priznata kao organizacija zadužena za pitanja akreditacije u Evropi u skladu sa Uredbom (EK) br. 765/2008 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. jula 2008. godine kojom se uspostavlja pravni okvir za pružanje usluga akreditacije u celoj Evropi. Ovom Uredbom je propisano da u svakoj državi članici EU može da postoji samo po jedno akreditaciono telo kome vlada određene države poverava obavljanje poslova akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda kako u privatnom tako i u državnom sektoru.

Na globalnom nivou, međunarodne organizacije koja uređuju oblast akreditacije su Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) kojom se uređuje oblast akreditacije laboratorija i kontrolnih tela i Međunarodni forum za akreditaciju (International Accreditation Forum - IAF) koji uređuju oblast akreditacije sertifikacionih tela.

ATS potpisnik EA MLA sporazuma

EA MLA sporazum o međusobnom priznavanju akreditacije je sporazum, koji potpisuju akreditaciona tela članice EA i kojim se priznaju ekvivalentnost i pouzdanost izveštaja i sertifikata, izdatih od strane tela za ocenjivanje usaglašenosti širom Evrope (regiona EA) akreditovanih od strane akreditacionih tela potpisnika sporazuma.

24. maja 2012. godine ATS je postao punopravni član EA kada je potpisao EA MLA sporazum za sledeće oblasti: laboratorije za ispitivanje uključujući medicinske laboratorije, laboratorije za etaloniranje, kontrolna tela i sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda. ATS je 27. maja 2014. godine proširio oblast EA MLA sporazuma na oblast sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba. Sporazum se održava u istim oblastima, što je potvrđeno i odlukom EA iz 2018.godine.

ATS je u periodu od 15. do 24. novembra 2021. godine bilo predmet ponovnog kolegijalnog ocenjivanja tima ocenjivača EA u skladu sa procedurom EA-2/02 M: 2011 EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement (Annex 9).

Odlukom EA MAC-a, koja je važeća od 15.10.2022. godine, proširen je EA MLA sporazum na oblast PT provajdera. Ovom Odlukom su potvrđeni i svi prethodno potpisani sporazumi, odnosno da ATS ostaje potpisnik EA MLA u oblastima etaloniranja (EN ISO/IEC 17025), ispitivanja (EN ISO/IEC 17025), uključujući medicinska ispitivanja (EN ISO 15189), kontrolisanja (EN ISO/IEC 17020), sertifikacije sistema menadžmenta (EN ISO/IEC 17021-1), sertifikacije proizvoda, procesa i usluga (EN ISO/IEC 17065), sertifikacije osoba (EN ISO/IEC 17024).
 

ATS potpisnik ILAC MRA sporazuma

24. maja 2012. godine ATS je potpisao ILAC MRA sporazum za oblasti ispitivanja, medicinskih ispitivanja i etaloniranja, a 25. oktobra 2012. godine je potpisan i ILAC MRA sporazum za oblast kontrolisanja. 14. decembra 2023. godine potpisan je ILAC MRA sporazum za oblast PT provajdera.

ATS potpisnik IAF MLA sporazuma

ATS je potpisnik IAF MLA sporazuma za oblast sertifikacije proizvoda od 25. oktobra 2012. godine, odnosno od 6. oktobra 2014. godine za oblast sertifikacije sistema menadžmenta (QMS i EMS) i od 20. oktobra 2016. godine za oblast sertifikacija osoba.

Od 5. aprila 2018. godine ATS je proširio sporazum na sledeće pod-oblasti u okviru oblasti sertifikacija sistema menadžmenta: sistemi menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS), sistemi menadžmenta za medicinska sredstva (MDMS) i sistemi menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS).

Dve godine kasnije, od 5. februara 2020. godine, ATS je proširio sporazum na novu podoblast u okviru oblasti sertifikacija sistema menadžmenta: sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&SMS).

Sporazumi o bilateralnoj saradnji

ATS ima potpisane bilateralne sporazume sa sledećim akreditacionim telima:

 • Institutom za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA)
 • Akreditacionim tijelom Crne Gore (ATCG)
 • Institutom za akreditaciju Republike Severne Makedonije (IARNM)
 • Hrvatskom akreditacijskom agencijom (HAA)
 • Rumunskim akreditacionim telom (RENAR)
 • Slovačkim akreditacionim telom (SNAS)
 • Slovenačkim akreditacionim telom (SA)
 • Državnim centrom Belorusije za akreditaciju (BSCA)
 • Bugarskom službom za akreditaciju (BAS)
 • Akreditacionim telom Mađarske (NAH)
 • Generalnim direktoratom za akreditaciju Republike Albanije (DPA)
 • Sporazum o saradnji akreditacionih tela Zapadnog Balkana
 • Grčkim akreditacionim telom (ESYD)
 • Azerbejdžanski centar za akreditaciju (AzAK)
 • Nacionalnim akreditacionim centrom Republike Moldavije (MOLDAC)
 • Holandskim akreditacionim telom (RVA)
 • Turskom akreditacijskom agencijom (TURKAK)