Navigacija

O akreditaciji

Akreditacija je način za uspostavljanje poverenja na tržištu proizvoda i usluga jer predstavlja nezavisnu i nepristrasnu ocenu kompetentnosti tela koja obavljaju poslove ispitivanja, etaloniranja, sertifikacije, kontrolisanja, verifikacije i validacije ili ispitivanja osposobljenosti.

To je postupak kojim nacionalno telo za akreditaciju utvrđuje da li telo za ocenjivanje usaglašenosti ispunjava zahteve za obavljanje određenih poslova ocenjivanja usaglašenosti, koji su utvrđeni u odgovarajućim srpskim, odnosno međunarodnim i evropskim harmonizovanim standardima, i kada je primenljivo, sve dodatne zahteve definisane za pojedine oblasti, uključujući i zahteve utvrđene u relevantnim sektorskim šemama za ocenjivanje usaglašenosti.

Uredbom (EZ) br. 765/2008 po prvi put je uveden pravni okvir za akreditaciju u zemljama članicama, kao i kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji.