Navigacija

Politika nepristrasnosti

IZJAVA O NEPRISTRASNOSTI

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je uspostavilo kao svoj prioritet poštovanje principa nepristrasnosti prilikom obavljanja svih svojih akreditacionih aktivnosti.

Kao čuvari kvaliteta i integriteta akreditacije, primarno se angažujemo na obezbeđenju objektivnosti, neutralnosti, pravičnosti i etičnosti u našem radu. 

U skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17011, obavezujemo se da poštujemo sledeće principe:

  • Neutralnost i nepristrasnost: ATS se u potpunosti uzdržava od bilo kakvih postupaka ili odluka koje bi mogle da ugroze ili kompromituju našu nepristrasnost. Svaka naša odluka se zasniva isključivo na objektivnim parametrima i kriterijumima.
  • Izbegavanje sukoba interesa: Svo naše osoblje i eksterno angažovana lica su se obavezali da izbegavaju bilo kakve situacije u kojima bi mogli da budu u sukobu interesa. 
  • Profesionalizam i integritet: ATS je opredeljen da u potpunosti poštuje profesionalne i etičke standarde, obezbeđujući integritet i poverenje u proces akreditacije.
  • Transparentnost i odgovornost: Sve odluke i procedure su jasno definisane i primenjuju se  u skladu sa našom politikom. ATS je uvek otvoren i dostupan svim zainteresovanim stranama u vezi sa našim radom.

Ova izjava o politici nepristrasnosti predstavlja našu meru angažovanosti na unapređenju kvaliteta u procesu akreditacije i podršku integritetu i odgovornosti u našem radu.

 

Beograd, 27. mart 2024. godine                                                                                                                         
        DIREKTOR
mr Dragan Pušara