Navigacija

Politika nepristrasnosti

IZJAVA O NEPRISTRASNOSTI

 

Nepristrasnost predstavlja osnovu za sticanje i održavanje poverenja u sistem akreditacije koje zainteresovane strane očekuju. Stoga, obezbeđenje nepristrasnosti je osnovni prioritet na svim nivoima funkcionisanja unutar ATS.

Poštujući uspostavljena pravila, ATS osigurava da celokupno osoblje uključeno u akreditacione aktivnosti obavlja poslove objektivno bez komercijalnih, finansijskih i drugih pritisaka koji bi ugrozili nepristrasnost.  

ATS se ne bavi aktivnostima koje bi mogle da ugroze njegovu nepristrasnost. Ono ne pruža konsultantske usluge telima za ocenjivanje usaglašenosti, ne obavlja poslove niti pruža usluge koje pružaju tela za ocenjivanje usaglašenosti. Takođe, nije povezano ni na kakav način sa organizacijama koje pružaju konsultantske usluge telima za ocenjivanje usaglašenosti, niti promoviše rad tih tela.

ATS organizuje seminare za tela za ocenjivanje usaglašenosti koji su namenjeni davanju opštih informacija o akreditaciji kojima se slobodno pristupa u javnom domenu. Dodatno, opredeljenje ATS je da, ukoliko se pruži prilika, učestvuje u međunarodnim projektima koji su namenjeni savetovanju drugih akreditacionih tela o razvoju novih šema akreditacije ili razvoju procesa akreditacije.

ATS učestvuje u radu grupa čiji je cilj savetovanje vlasnika šeme o zahtevima za akreditaciju, uključujući zahteve u okviru relevantnih standarda za ocenjivanje usaglašenosti.

ATS osigurava da sva tela za ocenjivanje usaglašenosti imaju isti tretman u postupku akreditacije, bez diskriminacije ili ograničenja u pogledu veličine, pravnog statusa, članstva u bilo kojem udruženju ili grupi ili broja već akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Zaposleni u ATS-u, lica iz organa i stručnih tela ATS-a, ocenjivači, kao i lica koja su ugovorno angažovana da obavljaju određene poslove u ime ATS-a, obavezni su da prijave bilo kakav potencijalni sukob interesa. Informacijama se upravlja na način kako bi se osigurala objektivnost usluga koje se pružaju. Pored toga, odluke o akreditaciji donose osobe koje nisu učestvovale u ocenjivanju tela za ocenjivanje usaglašenosti o čijoj akreditaciji se odlučuje.

ATS vrednuje potencijalne rizike po nepristrasnost koristeći brojne mehanizme, uključujući i konsultovanje sa odgovarajućim zaintersovanim stranama. Ukoliko se takvi rizici identifikuju, ATS će preduzeti odgovarajuće mere kako bi se isti uklonili ili smanjili na najmanju moguću meru. Svaki preostali rizik se preispituje da bi se utvrdilo da li je on na nivou prihvatljivog rizika. U slučaja da se identifikuje neprihvatljiv rizik po nepristrasnost, akreditacija neće biti pružena.

Stoga, očuvanje nepristrasnosti je osnovno opredeljenje ATS-a.