Навигација

Политика непристрасности

ИЗЈАВА О НЕПРИСТРАСНОСТИ

Акредитационо тело Србије (АТС) је успоставило као свој приоритет поштовање принципа непристрасности приликом обављања свих својих акредитационих активности.

Као чувари квалитета и интегритета акредитације, примарно се ангажујемо на обезбеђењу објективности, неутралности, правичности и етичности у нашем раду. 

У складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17011, обавезујемо се да поштујемо следеће принципе:

  • Неутралност и непристрасност: АТС се у потпуности уздржава од било каквих поступака или одлука које би могле да угрозе или компромитују нашу непристрасност. Свака наша одлука се заснива искључиво на објективним параметрима и критеријумима.
  • Избегавање сукоба интереса: Сво наше особље и екстерно ангажована лица су се обавезали да избегавају било какве ситуације у којима би могли да буду у сукобу интереса. 
  • Професионализам и интегритет: АТС je опредељен да у потпуности поштује професионалне и етичке стандарде, обезбеђујући интегритет и поверење у процес акредитације.
  • Транспарентност и одговорност: Све одлуке и процедуре су јасно дефинисане и примењују се  у складу са нашом политиком. АТС је увек отворен и доступан свим заинтересованим странама у вези са нашим радом.

Ова изјава о политици непристрасности представља нашу меру ангажованости на унапређењу квалитета у процесу акредитације и подршку интегритету и одговорности у нашем раду.

 

Београд, 27. март 2024. године                                                                                                                         
        ДИРЕКТОР
мр Драган Пушара