Навигација

Политика непристрасности

ИЗЈАВА О НЕПРИСТРАСНОСТИ

 

Непристрасност представља основу за стицање и одржавање поверења у систем акредитације које заинтересоване стране очекују. Стога, обезбеђење непристрасности је основни приоритет на свим нивоима функционисања унутар АТС.

Поштујући успостављена правила, ATС осигурава да целокупно особље укључено у акредитационе активности обавља послове објективно без комерцијалних, финансијских и других притисака који би угрозили непристрасност.  

АТС се не бави активностима које би могле да угрозе његову непристрасност. Оно не пружа консултантске услуге телима за оцењивање усаглашености, не обавља послове нити пружа услуге које пружају тела за оцењивање усаглашености. Такође, није повезано ни на какав начин са организацијама које пружају консултантске услуге телима за оцењивање усаглашености, нити промовише рад тих тела.

АТС организује семинаре за тела за оцењивање усаглашености који су намењени давању општих информација о акредитацији којима се слободно приступа у јавном домену. Додатно, опредељење АТС је да, уколико се пружи прилика, учествује у међународним пројектима који су намењени саветовању других акредитационих тела о развоју нових шема акредитације или развоју процеса акредитације.

АТС учествује у раду група чији је циљ саветовање власника шеме о захтевима за акредитацију, укључујући захтеве у оквиру релевантних стандарда за оцењивање усаглашености.

ATС осигурава да сва тела за оцењивање усаглашености имају исти третман у поступку акредитације, без дискриминације или ограничења у погледу величине, правног статуса, чланства у било којем удружењу или групи или броја већ акредитованих тела за оцењивање усаглашености.

Запослени у АТС-у, лица из органа и стручних тела АТС-а, оцењивачи, као и лица која су уговорно ангажована да обављају одређене послове у име АТС-а, обавезни су да пријаве било какав потенцијални сукоб интереса. Информацијама се управља на начин како би се осигурала објективност услуга које се пружају. Поред тога, одлуке о акредитацији доносе особе које нису учествовале у оцењивању тела за оцењивање усаглашености о чијој акредитацији се одлучује.

АТС вреднује потенцијалне ризике по непристрасност користећи бројне механизме, укључујући и консултовање са одговарајућим заинтерсованим странама. Уколико се такви ризици идентификују, АТС ће предузети одговарајуће мере како би се исти уклонили или смањили на најмању могућу меру. Сваки преостали ризик се преиспитује да би се утврдило да ли је он на нивоу прихватљивог ризика. У случаја да се идентификује неприхватљив ризик по непристрасност, акредитација неће бити пружена.

Стога, очување непристрасности је основно опредељење АТС-а.