Навигација

Делокруг рада

Акредитацијом се утврђује компетентност тела за оцењивање усаглашености за обављање послова:

 1. испитивања (укључујући медицинске лабораторије);
 2. еталонирања;
 3. контролисања;
 4. сертификације производа, процеса и услуга;
 5. сертификације система менаџмента;
 6. сертификације особа;
 7. испитивања оспособљености (PT провајдери).

У Републици Србији акредитација је добровољна, осим уколико посебним (секторским) законима није утврђено да је акредитација обавезна.

Области оцењивања усаглашености у којима АТС обавља акредитацију утврђене су у документу АТС-ПА08, Области активности АТС-а.

Критеријуми за стицање и одржавање акредитације су утврђени у:

 • Закону о акредитацији („Службени гласник РС", број 73/2010,47/2021)
 • српским стандардима којима су преузети међународни, односно европски хармонизовани стандарди, који садрже опште критеријуме, односно захтеве које треба да испуне тела за оцењивање усаглашености за поједине врсте акредитација;
 • документима са обавезном применом као што су смернице за примену европских и међународних стандарда и упутстава из области акредитације и оцењивања усаглашености које су издали EA, IAF и ILAC;
 • правилима акредитације.

Упутством АТС-УП01 утврђена је листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитовано тело за оцењивање усаглашености.

Тело за оцењивање усаглашености плаћа одговарајуће трошкове акредитације у складу са потписаним уговором којим се регулишу међусобна права и обавезе, као и Одлуком о висини трошкова акредитације.