Навигација

Политика квалитета

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

 

Акредитационо тело Србије (ATС), као најважнија институција инфраструктуре квалитета у Републици Србији, креира и обезбеђује на најстручнији и најпоузданији начин, потребан ниво квалитета и безбедности производа и услуга који се пласирају како у Републици Србији, тако и у иностранству приликом реализације извоза. Наведене активности АТС реализује у спровођењу поступака оцењивања и потврђивња да тела за оцењивање усаглашености испуњавају захтеве успостављених и референтних стандарда, као и додатне захтеве из техничких прописа, уколико се укаже потреба, а који су у складу са актуелном законском регулативом у Републици Србији.

Планиране активности и ангажмане из свог делокруга, АТС у потпуности обавља независно, непристрасно и компетентно, при чему перманентно одржава и потврђује потребан високи ниво кредибилности у обављању своје делатности. Поуздан гарант за квалитет и карактеристике својих активности АТС-у је и чињеница да спроводи поступке акредитације у складу са захтевима одговарајућих међународних стандарда и правилима и документима европске и међународних организација за акредитацију (ЕА, ILAC и IAF).

Циљеви АТС-а су одржавање успостављеног и ефикасног система акредитације, који ће омогућити успешно извршење надлежности националног акредитационог тела, задовољење потреба за акредитацијом у Републици Србији, унапређење система акредитације, као и успешно одржавање потписаних мултилатералних споразума, у оквиру ЕА, ILAC и IAF, односно обезбеђење услова да инфраструктура квалитета у Републици Србији буде конкурентна и спремна за партнерски однос са институцијама инфраструктуре квалитета Европске уније и на међународном нивоу.

Чланство и потписани мултилатерални споразуми о међусобном признавању система акредитације у европској и међународним организацијама за акредитацију (ЕА, ILAC и IAF), њихово одржавање и потписивање нових, је од изузетног значаја како за АТС тако и за породицу акредитованих тела за оцењивање усаглашености, односно за све заинтересоване стране за систем акредитације у нашој земљи: потрошаче, кориснике услуга, произвођаче, струковне организације, као и државне органе и организације.

Пословна политика АТС-а се заснива на уважавању и укључивању свих заинтересованих страна за акредитацију у развој и одржавање система акредитације у Републици Србији, који ће адекватно задовољити потребе свих корисника. Стога, АТС настоји да буде поуздан и отворен партнер за разговоре и сарадњу. Само уз помоћ пуне сарадње свих заинтересованих страна за акредитацију, координиране сарадње са органима државне управе, сарадњом са акредитационим телима других земаља, радом на подизању свести о значају акредитације, као и перманентним преиспитивањем рада АТС-а и сталним унапређењем, добиће се успешна потврда реализације Политике квалитета АТС-а, коју ће оценити и потврдити они који користе услуге АТС-а.

Исказане намере АТС ће остварити функционисањем система менаџмента, кроз ефикасна и ефективна континуална побољшања, редовне интерне провере и преиспитивања од стране руководства, применом корективних и превентивних мера на систему. Посебна пажња биће посвећена остварењу пуне компетентности стално запослених, екстерних оцењивача и експерата, осталих лица која партиципирају у раду АТС-а, као и постизању њихове потпуне привржености овој Политици квалитета.

 

Београд, јануар 2017.године

в.д. ДИРЕКТОРА

проф.др Ацо Јанићијевић