Навигација

Политика квалитета

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

 

Акредитационо тело Србије (АТС), као важна институција система инфраструктуре квалитета у Републици Србији, оцењивањем компетентности тела за оцењивање усаглашености доприноси обезбеђењу квалитета и безбедности производа и услуга у нашој земљи и иностранству. 


АТС је свој рад и свој систем менаџмента ускладио са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17011:2018 Оцењивање усаглашености - Општи захтеви за акредитациона тела која акредитују тела за оцењивање усаглашености, нарочито водећи рачуна о постулатима независности и непристрасти у свом раду, као и о испуњењу захтева за компетентност и конзистентан рад при оцењивању и акредитацији тела за оцењивање усаглашености. 


АТС све своје активности спроводи у складу са захтевима наведеног стандарда и правилима и документима европске и међународних организација за акредитацију (ЕА, ILAC и IAF). АТС примењује концепт управљања ризицима и приликама, на начин да се све активности спроводе неометано, независно, непристрасно и компетентно од стране свих учесника у поступку акредитације, уз консултовање и саветовање са одговарајућим заинтересованим странама, по питањима која утичу на непристрасност, укључујући отвореност и перцепцију јавности.


Циљеви АТС-а су: одржавање успостављеног и ефикасног система менаџмента који задовољава, како потребе АТС, тако и потребе свих заинтересованих страна којe учествују у развоју система акредитације у Републици Србији; одржавање потписаних мултилатералних споразума, у оквиру ЕА, ILAC и IAF као и проширење истих на нове шеме/врсте акредитације; унапређење система акредитације у Републици Србији.


Пуна сарадња свих заинтересованих страна, субординација са органима државне управе, сарадња са акредитационим телима других земаља, рад на подизању свести о значају акредитације, као и перманентно преиспитивање рада АТС-а и стално унапређење система акредитације, индикатори су реализације Политике квалитета АТС-а, а успешност ће оценити они који наше услуге користе.