Навигација

О акредитацији

Акредитација је начин за успостављање поверења на тржишту производа и услуга јер представља независну и непристрасну оцену компетентности тела која обављају послове испитивања, еталонирања, сертификације, контролисања, верификације и валидације или испитивања оспособљености.

То је поступак којим национално тело за акредитацију утврђује да ли тело за оцењивање усаглашености испуњава захтеве за обављање одређених послова оцењивања усаглашености, који су утврђени у одговарајућим српским, односно међународним и европским хармонизованим стандардима, и када је применљиво, све додатне захтеве дефинисане за поједине области, укључуjући и зaхтeвe утврђeнe у рeлeвaнтним сeктoрским шeмaмa за оцењивање усаглашености.

Уредбом (ЕЗ) бр. 765/2008 по први пут је уведен правни оквир за акредитацију у земљама чланицама, као и кандидатима за чланство у Европској унији.