Навигација

Међународни споразуми

ЕА је званично призната као организација задужена за питања акредитације у Европи у складу са Уредбом (ЕК) бр. 765/2008 Европског парламента и Савета од 9. јула 2008. године којом се успоставља правни оквир за пружање услуга акредитације у целој Европи. Овом Уредбом је прописано да у свакој држави чланици ЕУ може да постоји само по једно акредитационо тело коме влада одређене државе поверава обављање послова акредитације тела за оцењивање усаглашености у складу са захтевима међународних стандарда како у приватном тако и у државном сектору.

На глобалном нивоу, међународне организације која уређују област акредитације су Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) којом се уређује област акредитације лабораторија и контролних тела и Међународни форум за акредитацију (International Accreditation Forum - IAF) који уређују област акредитације сертификационих тела.

АТС потписник ЕА MLA споразума

EA MLA споразум о међусобном признавању акредитације је споразум, који потписују акредитациона тела чланице ЕА и којим се признају еквивалентност и поузданост извештаја и сертификата, издатих од стране тела за оцењивање усаглашености широм Европе (региона ЕА) акредитованих од стране акредитационих тела потписника споразума.

24. маја 2012. године АТС је постао пуноправни члан ЕА када је потписао EA MLA споразум за следеће области: лабораторије за испитивање укључујући медицинске лабораторије, лабораторије за еталонирање, контролна тела и сертификациона тела за сертификацију производа. АТС је 27. маја 2014. године проширио област ЕА МЛА споразума на област сертификације система менаџмента и сертификације особа. Споразум се одржава у истим областима, што је потврђено и одлуком ЕА из 2018.године.

АТС потписник ILAC MRA споразума

24. маја 2012. године АТС је потписао ILAC MRA споразум за области испитивања и еталонирања, a 25. октобра 2012. године је потписан и ILAC MRA споразум за област контролисања.

АТС потписник IAF MLA споразума

АТС је потписник IAF MLA споразума за област сертификације производа од 25. октобра 2012. године, односно од 6. октобра 2014. године за област сертификације система менаџмента (QMS и EMS) и од 20. октобра 2016. године за област сертификација особа.

Од 5. априла 2018. године АТС је проширио споразум на следеће под-области у оквиру области сертификација система менаџмента: системи менаџмента безбедношћу информација (ISMS), системи менаџмента за медицинска средства (MDMS) и системи менаџмента безбедношћу хране (FSMS).

Две године касније, од 5. фебруара 2020. године, АТС је проширио споразум на нову пођобласт у оквиру области сертификација система менаџмента: системи менажмента безбедношћу и здрављем на раду (OH&SMS).

Споразуми о билатералној сарадњи

АТС има потписане билатералне споразуме са следећим акредитационим телима:

 • Институтом за акредитирање Босне и Херцеговине (БАТА)
 • Акредитационим тијелом Црне Горе (АТЦГ)
 • Институтом за акредитацију Републике Северне Македоније (ИАРНМ)
 • Хрватском акредитацијском агенцијом (HАА)
 • Румунским акредитационим телом (RENAR)
 • Словачким акредитационим телом (SNAS)
 • Словеначким акредитационим телом (SА)
 • Савезном службом за акредитацију Руске федерације (Росаккредитация)
 • Државним центром Белорусије за акредитацију (BSCA)
 • Бугарском службом за акредитацију (БАС)
 • Акредитационим телом Мађарске (NAH)
 • Акредитационим телом Уједињеног Краљевства (UKAS)
 • Генералним директоратом за акредитацију Републике Албаније (DPA)
 • Споразум о сарадњи акредитационих тела Западног Балкана
 • Грчким акредитационим телом (ESYD)