Navigacija

Politika kvaliteta

POLITIKA KVALITETA

 

Akreditaciono telo Srbije (ATS), kao najvažnija institucija infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji, kreira i obezbeđuje na najstručniji i najpouzdaniji način, potreban nivo kvaliteta i bezbednosti proizvoda i usluga koji se plasiraju kako u Republici Srbiji, tako i u inostranstvu prilikom realizacije izvoza. Navedene aktivnosti ATS realizuje u sprovođenju postupaka ocenjivanja i potvrđivnja da tela za ocenjivanje usaglašenosti ispunjavaju zahteve uspostavljenih i referentnih standarda, kao i dodatne zahteve iz tehničkih propisa, ukoliko se ukaže potreba, a koji su u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom u Republici Srbiji.

Planirane aktivnosti i angažmane iz svog delokruga, ATS u potpunosti obavlja nezavisno, nepristrasno i kompetentno, pri čemu permanentno održava i potvrđuje potreban visoki nivo kredibilnosti u obavljanju svoje delatnosti. Pouzdan garant za kvalitet i karakteristike svojih aktivnosti ATS-u je i činjenica da sprovodi postupke akreditacije u skladu sa zahtevima odgovarajućih međunarodnih standarda i pravilima i dokumentima evropske i međunarodnih organizacija za akreditaciju (EA, ILAC i IAF).

Ciljevi ATS-a su održavanje uspostavljenog i efikasnog sistema akreditacije, koji će omogućiti uspešno izvršenje nadležnosti nacionalnog akreditacionog tela, zadovoljenje potreba za akreditacijom u Republici Srbiji, unapređenje sistema akreditacije, kao i uspešno održavanje potpisanih multilateralnih sporazuma, u okviru EA, ILAC i IAF, odnosno obezbeđenje uslova da infrastruktura kvaliteta u Republici Srbiji bude konkurentna i spremna za partnerski odnos sa institucijama infrastrukture kvaliteta Evropske unije i na međunarodnom nivou.

Članstvo i potpisani multilateralni sporazumi o međusobnom priznavanju sistema akreditacije u evropskoj i međunarodnim organizacijama za akreditaciju (EA, ILAC i IAF), njihovo održavanje i potpisivanje novih, je od izuzetnog značaja kako za ATS tako i za porodicu akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, odnosno za sve zainteresovane strane za sistem akreditacije u našoj zemlji: potrošače, korisnike usluga, proizvođače, strukovne organizacije, kao i državne organe i organizacije.

Poslovna politika ATS-a se zasniva na uvažavanju i uključivanju svih zainteresovanih strana za akreditaciju u razvoj i održavanje sistema akreditacije u Republici Srbiji, koji će adekvatno zadovoljiti potrebe svih korisnika. Stoga, ATS nastoji da bude pouzdan i otvoren partner za razgovore i saradnju. Samo uz pomoć pune saradnje svih zainteresovanih strana za akreditaciju, koordinirane saradnje sa organima državne uprave, saradnjom sa akreditacionim telima drugih zemalja, radom na podizanju svesti o značaju akreditacije, kao i permanentnim preispitivanjem rada ATS-a i stalnim unapređenjem, dobiće se uspešna potvrda realizacije Politike kvaliteta ATS-a, koju će oceniti i potvrditi oni koji koriste usluge ATS-a.

Iskazane namere ATS će ostvariti funkcionisanjem sistema menadžmenta, kroz efikasna i efektivna kontinualna poboljšanja, redovne interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, primenom korektivnih i preventivnih mera na sistemu. Posebna pažnja biće posvećena ostvarenju pune kompetentnosti stalno zaposlenih, eksternih ocenjivača i eksperata, ostalih lica koja participiraju u radu ATS-a, kao i postizanju njihove potpune privrženosti ovoj Politici kvaliteta.

 

Beograd, januar 2017.godine

v.d. DIREKTORA

prof.dr Aco Janićijević