Navigacija

Politika kvaliteta

POLITIKA KVALITETA

 

Akreditaciono telo Srbije (ATS), kao važna institucija sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji, ocenjivanjem kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti doprinosi obezbeđenju kvaliteta i bezbednosti proizvoda i usluga u našoj zemlji i inostranstvu. 


ATS je svoj rad i svoj sistem menadžmenta uskladio sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17011:2018 Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za akreditaciona tela koja akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti, naročito vodeći računa o postulatima nezavisnosti i nepristrasti u svom radu, kao i o ispunjenju zahteva za kompetentnost i konzistentan rad pri ocenjivanju i akreditaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti. 


ATS sve svoje aktivnosti sprovodi u skladu sa zahtevima navedenog standarda i pravilima i dokumentima evropske i međunarodnih organizacija za akreditaciju (EA, ILAC i IAF). ATS primenjuje koncept upravljanja rizicima i prilikama, na način da se sve aktivnosti sprovode neometano, nezavisno, nepristrasno i kompetentno od strane svih učesnika u postupku akreditacije, uz konsultovanje i savetovanje sa odgovarajućim zainteresovanim stranama, po pitanjima koja utiču na nepristrasnost, uključujući otvorenost i percepciju javnosti.


Ciljevi ATS-a su: održavanje uspostavljenog i efikasnog sistema menadžmenta koji zadovoljava, kako potrebe ATS, tako i potrebe svih zainteresovanih strana koje učestvuju u razvoju sistema akreditacije u Republici Srbiji; održavanje potpisanih multilateralnih sporazuma, u okviru EA, ILAC i IAF kao i proširenje istih na nove šeme/vrste akreditacije; unapređenje sistema akreditacije u Republici Srbiji.


Puna saradnja svih zainteresovanih strana, subordinacija sa organima državne uprave, saradnja sa akreditacionim telima drugih zemalja, rad na podizanju svesti o značaju akreditacije, kao i permanentno preispitivanje rada ATS-a i stalno unapređenje sistema akreditacije, indikatori su realizacije Politike kvaliteta ATS-a, a uspešnost će oceniti oni koji naše usluge koriste.