Navigacija

Organi i tela

Organi Akreditacionog tela Srbije (ATS-a) su: Upravni odbor, direktor i Nadzorni odbor.

Upravni odbor odlučuje o poslovanju, utvrđuje poslovnu politiku i prati njeno sprovođenje a ujedno predstavlja i mehanizam za očuvanje nepristrasnosti.

Članovi Upravnog odbora su: predsednik: Darko Mitrović, dipl. pravnik; članovi: Slaviša Lakićević, dipl. pravnik; Radovan Đalović, iz reda akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti; Vladan Lapčević, iz reda akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, Radomir Lekić, dipl. ekonomista.

Direktor rukovodi radom i odgovara za zakonitost rada i poslovanja ATS-a.

DIREKTOR ATS-a je mr Dragan Pušara.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad zakonitošću rada organa ATS-a. U Nadzorni odbor imenovani su: predsednik Tanja Petrović, dipl. pravnik, za članove: Branislav Raketić, magistar poljoprivrednih nauka, Jovan Simić, dipl. ekonomista, Svetomir Petrović, iz reda akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, Boško Gavović, iz reda akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Tela Akreditacionog tela Srbije (ATS) su: Savet za akreditaciju i tehnički komiteti.

Savet za akreditaciju je stručno savetodavno telo ATS-a koje daje stručna mišljenja u pogledu razvoja sistema akreditacije, daje inicijative za proširenje oblasti delovanja ATS-a i zauzima stavove prema drugim stručnim pitanjima. Za članove Saveta biraju se istaknuti stručnjaci i naučni radnici iz oblasti koje su značajne za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS-a, kao predstavnici zainteresovanih strana (organi državne uprave i imaoci javnih ovlašćenja, fakulteti i instituti, privredna društva, preduzetnici, komore, udruženje potrošača; udruženje proizvođača i akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti).

Članovi Saveta za akreditaciju: predsednik Saveta; Zoran Bakić : članovi: dr Nataša Radosavljević - Stevanović; Danijela Pršić; dr Nemanja Kašiković; dr Bojan Bondžić; dr Vesna Ž.Đorđević; Mladen Alfirović; Ana Jeremić; dr sci. vet med Sara Savić; Ljubica Živanić; dr Miloš Jelić.

Tehnički komiteti su stručna tela koja obavljaju poslove ekspertize za određene oblasti akreditacije. ATS ima tri stalna tehnička komiteta prema vrstama akreditacije (laboratorije, kontrolna tela i sertifikaciona tela). Zadaci tehničkih komiteta su da: daju mišljenja o primeni zahteva i dokumenata međunarodnih organizacija u pojedinim vrstama i oblastima ocenjivanja usaglašenosti i akreditaciji; daju mišljenja o predlozima dokumenata EA, ILAC-a i IAF-a; pružaju pomoć ATS-u na poslovima proširenja aktivnosti; učestvuju u utvrđivanju kriterijuma za utvrđivanje kompetentnosti ocenjivača u pojedinim oblastima ocenjivanja usaglašenosti.