Navigacija

Prekogranična akreditacija

Politika, koju ATS primenjuje u postupku akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti sa sedištem izvan teritorije Republike Srbije i telima za ocenjivanje usaglašenosti iz Republike Srbije koja obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti u inostranstvu, utvrđena je Pravilima prekogranične akreditacije, ATS-PA05.