Navigacija

Registar

Akreditaciono telo Srbije (ATS) vodi javni Registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti koji sadrži najmanje sledeće podatke:

  • akreditacioni broj;
  • naziv i adresu akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti, uključujući i naziv svake lokacije na kojoj se obavljaju poslovi ocenjivanja usaglašenosti koji su akreditovani;
  • ime i kontakt podatke lica za kontakt;
  • datum prve i poslednje akreditacije;
  • podatke o obimu akreditacije, što uključuje i skraćeni i ukupni obim akreditacije;
  • podatke o promenama statusa akreditacije akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti koje su nastale tokom važenja akreditacije zbog proširenja, smanjenja, suspenzije ili ukidanja akreditacije.
Registar se može pretražiti ovde: