Navigacija

Postupak akreditacije

Postupak akreditacije, kao i prava i obaveze učesnika u postupku dobijanja i održavanja akreditacije utvrđeni su Pravilima akreditacije, ATS-PA01.

Proces akreditacije obuhvata sledeće aktivnosti:

  • Podnošenje prijave za akreditaciju
  • Preispitivanje prijave za akreditaciju
  • Priprema za ocenjivanje
  • Ocenjivanje
  • Donošenje odluke o akreditaciji
  • Ocenjivanja TOU u ciklusu akreditacije.

Postupak akreditacije obuhvata šest faza:

F1: Podnosilac prijave za akreditaciju dostavlja ATS-u popunjenu prijavu za akreditaciju sa pripadajućim dokumentima traženim istom u elektronskom obliku na način predviđen Prijavom.

F2: Nakon dostave celokupne dokumentacije ATS preispituje podnetu prijavu i dostavljenu dokumentaciju. Postupkom preispitivanja prijave za akreditaciju utvrđuje se sposobnost ATS-a da obavi ocenjivanje TOU u smislu sopstvene politike, kompetentnosti i raspoloživosti odgovarajućih resursa. Takođe, preispitivanje obuhvata i utvrđivanje sposobnosti ATS-a da blagovremeno obavi početno ocenjivanje podnosioca prijave za akreditaciju.

F3: U ovoj fazi ATS vrši programiranje ocenjivanja, imenuje tim za ocenjivanje i realizuje preliminarnu posetu ukoliko se telo za ocenjivanje usaglašenosti za istu odluči.

F4: Postupak ocenjivanja sprovodi imenovani tim za ocenjivanje kroz pregled dokumentacije i ocenjivanje na lokaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti i/ili lokacijama na kojima telo za ocenjivanje usaglašenosti sprovodi poslove ocenjivanja usaglašenosti. Ukoliko se tokom ocenjivanja utvrde neusaglašenosti, telo za ocenjivanje usaglašenosti je u obavezi da iste otkloni u vremenu predviđenom pravilima akreditacije. Verifikaciju otklonjenosti neusaglašenosti sprovodi tim za ocenjivanje, koji nakon toga formira preporuku u vezi sa akreditacijom.

F5: Odluku o akreditaciji donosi direktor ATS-a na osnovu predloga Komisije za akreditaciju. Na osnovu preporuke tima za ocenjivanje imenovana Komisija razmatra predmet i daje predlog odluke o akreditaciji koja je osnov za konačnu odluku o akreditaciji. Nakon toga, ATS izdaje se Odluka o akreditaciji i sertifikat o akreditaciji sa pripadajućim Obimom akreditacije. kreditovanom telu za ocenjivanje usaglašenosti se daje simbol akreditacije na korišćenje, a čija je upotreba definisana Pravilima za korišćenje simbola akreditacije, pozivanje na akreditaciju i pozivanje na status ATS-a kao potpisnika EA MLA, ILAC MRA i IAF MLA sporazuma, ATS-PA04.

F6: Ciklus akreditacije obuhvata 4 godine, tokom koga ATS prati da li akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti zadovoljava zahteve za akreditaciju kroz realizaciju različitih aktivnosti (ocenjivanja, pregled dokumentacije i sl.). U cilju realizacije pomenutih aktivnosti formira se Program ocenjivanja koji obuhvata aktivnosti koje će preduzimati ATS u ciklusu akreditacije. U cilju obnavljanja akreditacije sprovodi se ponovno ocenjivanje.