Navigacija

O nama

O ATS-u

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je nacionalno telo za akreditaciju u Republici Srbiji, koje je osnovala Republika Srbija u skladu sa Odlukom o osnivanju Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 96/16 i 14/11), za obavljanje poslova iz članova 3. i 8. Zakona o akreditaciji („Službeni glasnik RS", broj 73/2010, 47/2021) za koju osnivačka prava vrši Vlada. ATS je jedino telo u Republici Srbiji kome se Zakonom o akreditaciji poverava obavljanje poslova akreditacije.

ATS je registrovan kao ustanova. Na pitanja osnivanja, organizacije, položaja i delatnosti ATS-a primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju javne službe.

Zakonom o akreditaciji uređeni su akreditacija i osnivanje i delatnost ATS-a, kao i organi i finansiranje. Skraćeni naziv Akreditacionog tela Srbije je: ATS. ATS u poslovanju sa inostranstvom, pored naziva na srpskom jeziku, može da upotrebljava i naziv na engleskom jeziku: „Accreditation Body of Serbia".