Navigacija

Najčešća pitanja

O akreditaciji

Šta je akreditacija?

Akreditacija je utvrđivanje od strane nacionalnog tela za akreditaciju da li telo za ocenjivanje usaglašenosti ispunjava zahteve za obavljanje određenih poslova ocenjivanja usaglašenosti, koji su utvrđeni u odgovarajućim srpskim, odnosno međunarodnim i evropskim harmonizovanim standardima, i kada je primenljivo, sve dodatne zahteve definisane za pojedine oblasti, uključujući i zahteve utvrđene u relevantnim sektorskim šemama za ocenjivanje usaglašenosti.

Detaljne informacije pogledajte na stranici 'O akreditaciji'.

Za koje poslove ocenjivanja usaglašenosti mogu da se akreditujem ?

Oblasti ocenjivanja usaglašenosti u kojima ATS obavlja akreditaciju utvrđene su u dokumentu ATS-PA08, Oblasti aktivnosti ATS-a.

Detaljne informacije pogledajte na stranici 'Delokrug rada'.

Kako da pronađem akreditovano telo za ocenjivanja usaglašenosti ?

Spisak svih tela za ocenjivanje usaglašenosti, akreditovanih od strane ATS-a, nalazi se na internet stranici ATS-a ('Registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti')  i može se pretraživati prema vrstama akreditacije, akreditacionom broju ili po nazivu ili adresi TOU ili po bilo kojoj reči koja se nalazi u obimu akreditacije.

Prema kojim standardima se akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti?

Detaljne informacije pogledajte na stranici 'Vrste akreditacije'.

Koje su prednosti i koristi od akreditacije?

Detaljne informacije pogledajte na stranici 'Prednosti od akreditacije'.

Koja je razlika između akreditacije i sertifikacije?

Akreditacijom se dokazuje kompetentnost za obavljanje određenih ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja ili sertifikacije.

Sertifikacijom se dobija potvrda o usklađenosti sistema menadžmenta, proizvoda ili osoba sa zahtevima određenim tehničkim propisom, standardom ili specifikacijom.

Proces akreditacije

Koji su koraci u postupku akreditacije ?

Detaljne informacije o procesu akreditacije potražite u odeljku 'Postupak akreditacije'.

Kako se podnosi Prijava za akreditaciju ?

Ukoliko želite da se akreditujete za određenu vrstu poslova ocenjivanja usaglašenosti, nameru o akreditaciji iskazujete podnošenjem prijave za akreditaciju sa pratećim dokumentima koji su navedeni u prijavi i koji su specificirani za svaku vrstu akreditacije ponaosob.

Koliko iznose troškovi akreditacije ? (troškovi preliminarne posete, troškovi prve akreditacije, troškovi obnavljanja akreditacije, troškovi proširenja obima akreditacije i ostali.)

Troškovi akreditacije, koje snose podnosioci prijave za akreditaciju i akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, utvrđeni su u 'Odluci o visini troškova akreditacije'.

Da li je preliminarna poseta obavezna? 

Podnosilac prijave za akreditaciju, može da se izjasni da želi realizaciju preliminarne posete tokom koje treba da se oceni njegova spremnost za ocenjivanje i za koju snosi propisane troškove. Detaljne informacije o preliminarnoj poseti možete pročitati u Pravilima akreditacije, ATS-PA01.

Koliko dugo traje postupak akreditacije? 

Postupak početne akreditacije traje, u skladu sa Zakonom o akreditaciji („Sl. glasnik RS”, br. 73/2010, 47/2021), najduže osam meseci od dana podnošenja prijave za akreditaciju. Izuzetno, rok od osam meseci se može produžiti na pisani zahtev podnosioca prijave, i to najduže za četiri meseca od dana isteka roka od osam meseci. Pogledati ATS-PA01.

Proširenje obima akreditacije 

Kada TOU može da se prijavi za proširenje Obima akreditacije? 

Za proširenje obima akreditacije akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti se može prijaviti u bilo koje vreme tokom važenja akreditacije, što uključuje i proširenje obima akreditacije u postupku obnavljanja akreditacije, s tim što se u tom slučaju ne podnosi posebna prijava za proširenje obima akreditacije (podnosi se prijava za obnavljanje akreditacije) odnosno u traženom obimu akreditacije se identifikuju poslovi ocenjivanja usaglašenosti za koje telo za ocenjivanje usaglašenosti traži proširenje. Ocenjivanje u svrhu proširenja obima akreditacije se može realizovati kroz samostalan postupak ilizajedno sa redovnim ocenjivanjem u ciklusu akreditacije. Sve faze u postupku se realizuju kao i kod početnog ocenjivanja, izuzimajući realizaciju preliminarne posete. Proširenje obima akreditacije ne utiče na rok važenja akreditacije. Pogledati ATS-PA01.

Ostala pitanja

Gde mogu da kupim odgovarajući standard ?

Standardi, u kojima su dati zahtevi za određene vrste akreditacije, mogu se kupiti u Institutu za standardizaciju Srbije.

Kako možemo proveriti da li je neka organizacija akreditovana?

 U skladu sa Zakonom o akreditaciji („Sl. glasnik RS“, br. 73/10 i 47/21) Akreditaciono telo Srbije vodi javni Registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti koji je javno dostupan (https://www.ats.rs/sr/akreditovane-organizacije/registar). Podaci o svim akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti akreditovanim od strane Akreditacionog tela Srbije sa detaljnim obimima akreditacije (PDF dokument) javno su dostupni u pomenutom Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti. Svrha obima akreditacije je da omogući korisnicima uvid u mogućnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti akreditovanih od strane Akreditacionog tela Srbije.
Registru akreditacionih tela, članova Evropske organizacije za akreditaciju i potpisnika EA MLA sporazuma, možete pristupiti OVDE.

Da li imate drugačiju vrstu pitanja ?

Ukoliko vam je potreban odgovor na pitanje, koje nije navedeno u ovom odeljku, molimo vas da nam se obratite putem kontakt forme, a mi ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku.

Primena Pravila ATS-PA05

Šta raditi u situaciji kada lokacija koja je lokalno pravno lice takođe ima i akreditaciju nacionalnog akreditacionog tela zemlje u kojoj se nalazi lokacija (LAT-a)?

Pre potpisivanja sporazuma sa klijentom neophodno je jasno utvrditi koje pravno lice će snositi odgovornost za ugovor i pod čijim nazivom će se postupak akreditovanog ocenjivanja usaglašenosti sprovesti. Ceo postupak zatim mora biti sproveden u skladu sa sistemom menadžmenta akreditovanog tela koje je angažovano za izvođenje aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti. Na svim izveštajima i sertifikatima koji se izdaju obavezno se navodi akreditacija u okviru koje se aktivnosti izvode (pravnog lica lokacije akreditovane od strane LAT-a ili pravnog lica matične organizacije akreditovane od npr. strane ATS-a). 

Ko snosi odgovornost za preispitivanje ugovora, ukoliko se to radi na lokalnom nivou?

O tome odlučuje telo za ocenjivanje usaglašenosti. Ukoliko je odgovornost prenesena na lokalni nivo, registrovano pravno lice (matična organizacija, sedište) mora preduzeti odgovarajuće mere u cilju provođenja odgovarajućih politika, usklađivanja procedura i sprovođenja nadzora nad aktivnostima. 
Veza sa tumačenjem „odgovornosti za akreditovane aktivnosti“ (t. 5.1.6 ATS-PA05).
 
Može li osoblje lokalnih poslovnica potpisivati ugovore u ime registrovanog pravnog lica?

Potpisivanje ugovora je ključni pokazatelj odgovornosti. Postoje dva osnovna slučaja:

  • sa svakim klijentom se potpisuje poseban ugovor. U ovom slučaju ugovore mora potpisati osoblje registrovanog pravnog lica.
  • sa klijentima se potpisuje odnosno sklapa standardizovani ugovor. U tom slučaju, standardizovani ugovor, npr. u vidu obrasca u kojme su navedni uslovi, cene i sadržaj ocenjivanja, mora odobriti osoblje registrovanog pravnog lica. Prihvatanje posla vezanog za takav ugovor može potpisati lokalno osoblje ovlašćeno za zastupanje registrovanog pravnog lica.