Navigacija

Najčešća pitanja

O akreditaciji

Šta je akreditacija?

Akreditacija je utvrđivanje od strane nacionalnog tela za akreditaciju da li telo za ocenjivanje usaglašenosti ispunjava zahteve za obavljanje određenih poslova ocenjivanja usaglašenosti, koji su utvrđeni u odgovarajućim srpskim, odnosno međunarodnim i evropskim harmonizovanim standardimaa, i kada je primenljivo, sve dodatne zahteve definisane za pojedine oblasti, uključujući i zahteve utvrđene u relevantnim sektorskim šemama za ocenjivanje usaglašenosti.

Detaljne informacije pogledajte na stranici 'O akreditaciji'.

Za koje poslove ocenjivanja usaglašenosti mogu da se akreditujem ?

Oblasti ocenjivanja usaglašenosti u kojima ATS obavlja akreditaciju utvrđene su u dokumentu ATS-PA08, Oblasti aktivnosti ATS-a.

Detaljne informacije pogledajte na stranici 'Delokrug rada'.

Kako da pronađem akreditovano telo za ocenjivanja usaglašenosti ?

Spisak svih tela za ocenjivanje usaglašenosti, akreditovanih od strane ATS-a, nalazi se na internet stranici ATS-a ('Registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti')  i može se pretraživati prema vrstama akreditacije, akreditacionom broju ili po nazivu ili adresi TOU ili po bilo kojoj reči koja se nalazi u obimu akreditacije.

Prema kojim standardima se akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti?

Detaljne informacije pogledajte na stranici 'Vrste akreditacije'.

Koje su prednosti i koristi od akreditacije?

Detaljne informacije pogledajte na stranici 'Prednosti od akreditacije'.

Koja je razlika između akreditacije i sertifikacije?

Akreditacijom se dokazuje kompetentnost za obavljanje određenih ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja ili sertifikacije.

Sertifikacijom se dobija potvrda o usklađenosti sistema menadžmenta, proizvoda ili osoba sa zahtevima određenim tehničkim propisom, standardom ili specifikacijom.

Proces akreditacije

Kako se podnosi Prijava za akreditaciju ?

Ukoliko želite da se akreditujete za određenu vrstu poslova ocenjivanja usaglašenosti, nameru o akreditaciji iskazujete podnošenjem prijave za akreditaciju sa pratećim dokumentima koji su navedeni u prijavi i koji su specificirani za svaku vrstu akreditacije ponaosob.

Koji su koraci u toku procesa akreditacije ?

Detaljne informacije o procesu akreditacije potražite u odeljku 'Postupak akreditacije'.

Koliko iznose troškovi postupka i održavanja akreditacije ?

Troškovi akreditacije, koje snose podnosioci prijave za akreditaciju i akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, utvrđeni su u 'Odluci o visini troškova akreditacije'.

Proširenje obima akreditacije 

Koji su koraci u toku procesa proširenja akreditacije ?

Za proširenje obima akreditacije akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti se može prijaviti u bilo koje vreme tokom važenja akreditacije, podnošenjem prijave za proširenje obima akreditacije i dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije koja se zahteva istom. Ocenjivanje u svrhu proširenja obima akreditacije se može realizovati kroz samostalan postupak ili zajedno sa redovnim ocenjivanjem u ciklusu akreditacije.

Ostala pitanja

Gde mogu da kupim odgovarajući standard ?

Standardi, u kojima su dati zahtevi za određene vrste akreditacije, mogu se kupiti u Institutu za standardizaciju Srbije.

Da li imate drugačiju vrstu pitanja ?

Ukoliko vam je potreban odgovor na pitanje, koje nije navedeno u ovom odeljku, molimo vas da nam se obratite putem kontakt forme, a mi ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku.

Primena Pravila ATS-PA05

Šta raditi u situaciji kada lokacija koja je lokalno pravno lice takođe ima i akreditaciju nacionalnog akreditacionog tela zemlje u kojoj se nalazi lokacija (LAT-a)?

Pre potpisivanja sporazuma sa klijentom neophodno je jasno utvrditi koje pravno lice će snositi odgovornost za ugovor i pod čijim nazivom će se postupak akreditovanog ocenjivanja usaglašenosti sprovesti. Ceo postupak zatim mora biti sproveden u skladu sa sistemom menadžmenta akreditovanog tela koje je angažovano za izvođenje aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti. Na svim izveštajima i sertifikatima koji se izdaju obavezno se navodi akreditacija u okviru koje se aktivnosti izvode (pravnog lica lokacije akreditovane od strane LAT-a ili pravnog lica matične organizacije akreditovane od npr. strane ATS-a). 

Ko snosi odgovornost za preispitivanje ugovora, ukoliko se to radi na lokalnom nivou?

O tome odlučuje telo za ocenjivanje usaglašenosti. Ukoliko je odgovornost prenesena na lokalni nivo, registrovano pravno lice (matična organizacija, sedište) mora preduzeti odgovarajuće mere u cilju provođenja odgovarajućih politika, usklađivanja procedura i sprovođenja nadzora nad aktivnostima. 
Veza sa tumačenjem „odgovornosti za akreditovane aktivnosti“ (t. 5.1.6 ATS-PA05).
 
Može li osoblje lokalnih poslovnica potpisivati ugovore u ime registrovanog pravnog lica?

Potpisivanje ugovora je ključni pokazatelj odgovornosti. Postoje dva osnovna slučaja:

  • sa svakim klijentom se potpisuje poseban ugovor. U ovom slučaju ugovore mora potpisati osoblje registrovanog pravnog lica.
  • sa klijentima se potpisuje odnosno sklapa standardizovani ugovor. U tom slučaju, standardizovani ugovor, npr. u vidu obrasca u kojme su navedni uslovi, cene i sadržaj ocenjivanja, mora odobriti osoblje registrovanog pravnog lica. Prihvatanje posla vezanog za takav ugovor može potpisati lokalno osoblje ovlašćeno za zastupanje registrovanog pravnog lica.