Навигација

Позив за избор и именовање чланова Савета за акредитацију

Конкурси

У циљу формирања Савета за акредитацију, а сходно одлуци Управног одбора, директор АТС-а др Дејан Крњаић упутио је допис следећим заинтересованим странама за надлежност и функционисање АТС-а, и то:

Универзитету у Београду, Универзитету у Новом Саду, Универзитету у Нишу, Универзитету у Крагујевцу, Савезу инжењера и техничара Србије, Привредној комори Србије, Удружењу за заштиту потрошача Војводине, Асоцијацији потрошача Србије, Националној организацији потрошача Србије и Покрету за заштиту потрошача Београда следећег садржаја:

Сходно Закону о акредитацији органи Акредитационог тела Србије (у даљем тексту: АТС)  су: Управни одбор,  Савет за акредитацију, директор и Надзорни одбор. 

Према члану 16. Статута АТС, Савет за акредитацију је стручно саветодавно тело АТС по питањима из области акредитације. У Савет се бирају истакнути стручњаци и научни радници из области које су од значаја за обављање послова из надлежности АТС, као представници заинтересованих страна за акредитацију.

Савет обавља следеће послове: даје стручна мишљења у погледу развоја система акредитације у Републици Србији; даје иницијативе за проширење области деловања АТС, односно установљавања нових шема акредитације; даје мишљење у вези са доношењем Правила акредитације, на захтев Управног одбора; даје мишљење у вези примене захтева стандарда за акредитацију у појединим областима; заузима ставове по другим стручним питањима, а по задужењу Управног одбора и покреће иницијативу за оснивање сталних или привремених техничких комитета као саветодавних тела за одређене области акредитације.

Управни одбор је на својој 11. седници идентификовао следеће заинтересоване стране за надлежности и функционисање АТС-а и то: представника Универзитета Србије, Привредне коморе Србије, Удружења потрошача Србије и Удружења инжењера и техничара Србије. Управни одбор је, такође утврдио критеријуме које треба да испуне предложени кандидати за чланове Савета:
- да су истакнути стручњаци и да имају стручна знања из области које су од значаја за обављање послова из надлежности АТС;
- да се налазе на позицији са које могу утицати на доношење и извршавање одлука везаних за послове који су у вези са инфраструктуром квалитета, акредитацијом и оцењивањима усаглашености са прописима;
-  на основу биографија и резултата постигнутих у претходној каријери у областима које су од значаја за обављање послова из надлежности АТС и
- да су у претходном периоду, директно или индиректно учествовали у раду или сарадњи са АТС.

Како је Управни одбор вашу институцију идентификовао као заинтересовану страну за акредитацију, а сходно критеријумима за избор чланова Савета, молимо вас да у року од три недеље од добијања овог позива  поднесете Акредитационом телу Србије предлоге за избор и именовање чланова Савета за акредитацију, како би Управни одбор, по закључењу позива, размотрио приспеле пријаве и извршио избор и именовање председника и четири члана Савета за акредитацију, чији мандат траје четири године уз могућности поновног избора за још један мандат.