Navigacija

Poziv za ocenjivače

Obaveštenja

ATS obaveštava zainteresovane stručnjake da se ukazala potreba za angažovanjem tehničkih eksperata za potrebe ocenjivanja laboratorija za etaloniranje i laboratorija za ispitivanje

 

Potencijalni kandidati za eksperte moraju da ispunjavaju, pored ostalog, sledeće opšte kriterijume:

OBRAZOVANJE: visoko obrazovanje:

- na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine

u oblasti prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka.

RADNO ISKUSTVO/opšte: najmanje četiri godine radnog iskustva u određenoj oblasti koja je predmet akreditacije, od toga ne manje od dve godine za određenu oblast etaloniranja/ispitivanja koje je stečeno u periodu ne dužem od pet godina u odnosu na datum prijavljivanja.

DODATNO:

za oblasti etaloniranja:

- poznavanje metoda i tehnika etaloniranja za oblast/i za koje se vrši prijavljivanje i odgovorajuće obuke za rad sa određenom tehnikom/metodama/za rad na opremi za etaloniranje;

- poznavanje proračuna merne nesigurnosti za prijavljenu oblast/i etaloniranja;

- poznavanje domaćih i međunarodnih standarda i propisa vezanih za prijavljene oblasti etaloniranja;

za oblasti ispitivanja:

- odgovorajuće obuke za rad sa određenom tehnikom/metodama/za rad na opremi za uzorkovanje i/ili ispitivanje;

- posedovanje praktičnog znanja i poznavanje postupka: pripreme uzoraka, izvođenja ispitivanja, obrada rezultata, ispitivanja, statističke obrade podataka prilikom, validacije/verifikacije, metoda i procena merne nesigurnosti;

-sposobnost analize dobijenih rezultata i kriterijuma prihvatljivosti u relevantnim ispitivanjima uključujući PT/međulaboratorijska poređenja i ponovljena merenja;

- poznavanje domaćih i međunarodnih standarda i propisa vezanih za prijavljene oblasti ispitivanja.

Oblasti etaloniranja od interesa su: akustika i ultrazvuk; dimenzije; elektrotehnika, DC i LF odnosno HF; protok; sila; tvrdoća; vlažnost; masa; pritisak; temperatura; vreme i frekvencija; zapremina.

Oblasti ispitivanja od interesa su: ispitivanja građevinskih proizvoda i materijala; ispitivanja bez razaranja; ispitivanja električnih i elektronskih proizvoda; ispitivanja opreme pod pritiskom; ispitivanja otpada; zemljišta; otpadnog gasa i dr.

Potencijalni kandidati za eksperte moraju da ispunjavaju, pored ostalog, opšte kriterijume koje uključuje odgovarajuće obrazovanje, radno iskustvo kao i dodatno poznavanje metoda i tehnika, uključujući i poznavanje domaćih i međunarodnih standarda i propisa vezanih za prijavljene oblasti etaloniranja, odnosno ispitivanja.

Kandidati za ocenjivače i tehničke eksperte se mogu prijaviti pisanim putem podnošenjem popunjene Prijave za ocenjivače i tehničke eksperte u elektronskoj formi na adresu: atsocenjivaci@ats.rs.

Na osnovu prispelih prijava, Komisija ATS-a za izbor i praćenje performansi ocenjivača i tehničkih eksperata će izvršiti izbor kandidata i sve ostale aktivnosti propisane procedurom ATS-PR02 (obuka, seminar, informativni razgovor i dr.).

Za dodatne informacije možete se obratiti Branki Rakonjac na e-mail: branka.rakonjac@ats.rs  ili putem telefona 011/313 0376.