Навигација

Позив за оцењиваче

Обавештења

АТС обавештава заинтересоване стручњаке да се указала потреба за ангажовањем техничких експерата за потребе оцењивања лабораторија за еталонирање и лабораторија за испитивање

 

Потенцијални кандидати за експерте морају да испуњавају, поред осталог, следеће опште критеријуме:

ОБРАЗОВАЊЕ: високо образовање:

- на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

у области природно-математичких или техничко-технолошких наука.

РАДНО ИСКУСТВО/опште: најмање четири године радног искуства у одређеној области која је предмет акредитације, од тога не мање од две године за одређену област еталонирања/испитивања које је стечено у периоду не дужем од пет година у односу на датум пријављивања.

ДОДАТНО:

за области еталонирања:

- познавање метода и техника еталонирања за област/и за које се врши пријављивање и одговорајуће обуке за рад са одређеном техником/методама/за рад на опреми за еталонирање;

- познавање прорачуна мерне несигурности за пријављену област/и еталонирања;

- познавање домаћих и међународних стандарда и прописа везаних за пријављене области еталонирања;

за области испитивања:

- одговорајуће обуке за рад са одређеном техником/методама/за рад на опреми за узорковање и/или испитивање;

- поседовање практичног знања и познавање поступка: припреме узорака, извођења испитивања, обрада резултата, испитивања, статистичке обраде података приликом, валидације/верификације, метода и процена мерне несигурности;

-способност анализе добијених резултата и критеријума прихватљивости у релевантним испитивањима укључујући ПТ/међулабораторијска поређења и поновљена мерења;

- познавање домаћих и међународних стандарда и прописа везаних за пријављене области испитивања.

Области еталонирања од интереса су: акустика и ултразвук; димензије; електротехника, DC и LF односно HF; проток; сила; тврдоћа; влажност; маса; притисак; температура; време и фреквенција; запремина.

Области испитивања од интереса су: испитивања грађевинских производа и материјала; испитивања без разарања; испитивања електричних и електронских производа; испитивања опреме под притиском; испитивања отпада; земљишта; отпадног гаса и др.

Потенцијални кандидати за експерте морају да испуњавају, поред осталог, опште критеријуме које укључује одговарајуће образовање, радно искуство као и додатно познавање метода и техника, укључујући и познавање домаћих и међународних стандарда и прописа везаних за пријављене области еталонирања, односно испитивања.

Кандидати за оцењиваче и техничке експерте се могу пријавити писаним путем подношењем попуњене Пријаве за оцењиваче и техничке експерте у електронској форми на адресу: atsocenjivaci@ats.rs.

На основу приспелих пријава, Комисија АТС-a за избор и праћење перформанси оцењивача и техничких експерата ће извршити избор кандидата и све остале активности прописане процедуром АТС-ПР02 (обука, семинар, информативни разговор и др.).

За додатне информације можете се обратити Бранки Ракоњац на e-mail: branka.rakonjac@ats.rs  или путем телефона 011/313 0376.