Navigacija

Obaveštenje za STSM za QMS i EMS u vezi sa izdavanjem sertifikata prema verzijama standarda iz 2015. godine

Obaveštenja

Obaveštavaju se sva akreditovana sertifikaciona tela (ST) za sertifikaciju sistema menadžmenta za QMS i EMS još jednom da će 15. septembra 2018. godine svi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 sertifikati da isteknu i više neće biti validni. 

Uzimajući u obzir tumačenje IAF Tehničkog komiteta, održanog 6-7. aprila 2018. godine u Frankfurtu, tokom prolećnog zasedanja IAF-a (2018 IAF/ILAC Mid-Term Meetings) Akreditaciono telo Srbije (ATS) obaveštava svoja akreditovana ST o sledećem:

Kada se prelazne aktivnosti uspešno završe pre 15. septembra 2018. godine, datum isteka novih sertifikata može da bude zasnovan na datumu isteka postojećeg sertifikata. Datum izdavanja na novom sertifikatu treba da bude na datum ili nakon datuma odluke o resertifikaciji. 

Ako ST nije završilo tranzicionu proveru ili ST ne može da verifikuje primenu korekcija i korektivnih mera za bilo koju veliku neusaglašenost pre 15. septembra 2018. godine, onda se sertifikacija prema novim verzijama ne preporučuje. Klijent mora da bude informisan i posledice moraju da mu se objasne. 

Od 15. septembra 2018. godine ST može da izdaje sertifikate u roku od 6 meseci (do 15. marta 2019. godine) pod uslovom da je proces provere započet pre 15. septembra 2018. godine i da su značajne tranzicione aktivnosti završene. Datum početka važenja sertifikata mora da bude na dan odluke o sertifikaciji ili nakon njega, a datum isteka mora da se zasniva na prethodnom sertifikacionom ciklusu.

Podsećamo ST da će akreditacija sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO 14001:2005 važiti najkasnije do 14. septembra 2018. godine. U skladu sa planiranim aktivnostima ATS će sva ocenjivanja ST za prelazak na nove verzije standarda završiti do 1. juna 2018. godine.

Tokom prolećnog zasedanja IAF-a predstavnici akreditacionih i sertifikacionih tela imali su priliku da razmotre analizu procesa tranzicije prema novim verzijama ISO 9001 i ISO 14001. Uočen je značajan progres uzimajući u obzir da je preostalo još 5 meseci do krajnjeg roka prelaznog perioda, kao i rezolucije IAF -a iz 2017. godine u kojoj se kaže da posle 15. marta 2018. godine ST moraju da sprovode sve početne, nadzorne i resertifikacione provere prema standardima ISO 9001 i ISO 14001 u skladu sa novim verzijama standarda (ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015).

ATS je u tu svrhu prikupljao podatke o broju izdatih sertifikata prema standardu SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015, kao i prema standardu SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO 14001:2005 na dan 31.12.2017. i 28.2.2018. godine. Sledeći termini kada će ATS prikupljati podatke biće 30. juni i 30. septembar 2018. godine.

ATS apeluje na svoja ST da imaju u vidu odluke i preporuke koje je objavio IAF i koje je ATS u obavezi da implementira, kao i da učine sve kako bi svoje aktivnosti završili u roku predviđenom za tranziciju prema SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015.

IAF je objavio saopštenje kako bi se naglasila potreba da organizacije koje još uvek nisu svoje sisteme upravljanja usaglasile sa novim verzijama standarda ISO 9001i ISO 14001 ulože dodatni napor kako bi se osiguralo ispunjenje datog roka za tranziciju  - 15. septembar 2018. godine. IAF je potvrdio da će od 15. septembra 2018. svi sertifikati izdati prema standardima ISO 9001: 2008 i ISO 14001: 2004 isteći i više neće važiti. To znači da svaka sertifikovana organizacija mora da radi sa svojim sertifikacionim telom kako bi se osiguralo da je proces sertifikacije završen do zadatog roka.

Komunike je dostupan na internet stranici IAF -a.

IAF saopštenje (prevod)

Rok za prelazni period na ISO 2015 se približava

Sastanci  IAF/ILAC sredinom 2018. godine su pružili akreditacionim i sertifikacionim telima mogućnost da procene situaciju u vezi sa prelaskom na sisteme menadžmenta kvalitetom ISO 9001 i sisteme menadžmenta životnom sredinom ISO 14001 iz 2015.

Napredak se sada ubrzava kako se približava poslednjih pet meseci tranzicionog perioda. To je podržano i pravilom IAF-a da nikakav rad po prethodnim verzijama oba standarda nije dozvoljen posle 15. marta 2018. godine. Članice IAF-a naglašavaju ovu neophodnost svim organizacijama koje tek treba da obave tranziciju da bi obezbedile da se učine svi napori da se ispuni rok koji je postavljen za 15. septembar 2018. godine.

IAF želi da podseti sve sertifikovane organizacije da će 15. septembra 2018. godine isteći svi sertifikati izdati po ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 i da više neće biti validni. To znači da će svaka sertifikovana organizacija morati da sarađuje sa svojim sertifikacionim telom kako bi obezbedila da su do isteka roka svi  elementi procesa sertifikacije završeni, od provera do tehničkog preispitivanja i odluke sertifikacionog tela da izda sertifikat.

Sertifikacija prema ISO 9001 i/ili ISO 14001, naročito za mnoge kompanije, ključna je kao prolaz za učešće u lancima nabavke i obezbeđivanju roba i pružanju usluga raznim grupama klijenata. IAF želi da naglasi da samo završetak celokupnog procesa tranzicije do 15. septembra 2018. godine osigurava nastavak sertifikacije prema ISO 9001 i ISO 14001.

Kao što je IAF prethodno naveo, završetak procesa tranzicije pruža pristup ključnim koristima od revidiranih standarda.  Novi ISO 9001 promoviše povećano uključivanje rukovodstva u sistem menadžmenta, uvodi razmišljanje zasnovano na riziku i usklađuje politiku i ciljeve sistema menadžmenta kvalitetom sa strategijom organizacije. Izmene u ISO 14001 se fokusiraju na ključna pitanja kao što su zaštita životne sredine, poboljšanje ekološke performanse,  razmišljanje o životnom ciklusu i liderstvo organizacija u oblasti životne sredine.