Навигација

Обавештење за СТСМ за QMS и EMS у вези са издавањем сертификата према верзијама стандарда из 2015. године

Обавештења

Обавештавају се сва акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента за QMS и EMS још једном да ће 15. септембра 2018. године сви ISO 9001:2008 и ISО 14001:2004 сертификати да истекну и више неће бити валидни. 

Узимајући у обзир тумачење IAF Техничког комитета, одржаног 6-7. априла 2018. године у Франкфурту, током пролећног заседања IAF-а (2018 IAF/ILAC Mid-Term Meetings) Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава своја акредитована СТ о следећем:

Када се прелазне активности успешно заврше пре 15. септембра 2018. године, датум истека нових сертификата може да буде заснован на датуму истека постојећег сертификата. Датум издавања на новом сертификату треба да буде на датум или након датума одлуке о ресертификацији. 

Ако СТ није завршило транзициону проверу или СТ не може да верификује примену корекција и корективних мера за било коју велику неусаглашеност пре 15. септембра 2018. године, онда се сертификација према новим верзијама не препоручује. Клијент мора да буде информисан и последице морају да му се објасне. 

Од 15. септембра 2018. године СТ може да издаје сертификате у року од 6 месеци (до 15. марта 2019. године) под условом да је процес провере започет пре 15. септембра 2018. године и да су значајне транзиционе активности завршене. Датум почетка важења сертификата мора да буде на дан одлуке о сертификацији или након њега, а датум истека мора да се заснива на претходном сертификационом циклусу.

Подсећамо СТ да ће акредитација сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008 и SRPS ISO 14001:2005 важити најкасније до 14. септембра 2018. године. У складу са планираним активностима АТС ће сва оцењивања СТ за прелазак на нове верзије стандарда завршити до 1. јуна 2018. године.

Током пролећног заседања IAF-а представници акредитационих и сертификационих тела имали су прилику да размотре анализу процеса транзиције према новим верзијама ISO 9001 и ISO 14001. Уочен је значајан прогрес узимајући у обзир да је преостало још 5 месеци до крајњег рока прелазног периода, као и резолуције IAF -а из 2017. године у којој се каже да после 15. марта 2018. године СТ морају да спроводе све почетне, надзорне и ресертификационе провере према стандардима ISO 9001 и ISO 14001 у складу са новим верзијама стандарда (ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015).

АТС је у ту сврху прикупљао податке о броју издатих сертификата према стандарду SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO 14001:2015, као и према стандарду SRPS ISO 9001:2008 и SRPS ISO 14001:2005 на дан 31.12.2017. и 28.2.2018. године. Следећи термини када ће АТС прикупљати податке биће 30. јуни и 30. септембар 2018. године.

АТС апелује на своја СТ да имају у виду одлуке и препоруке које је објавио IAF и које је АТС у обавези да имплементира, као и да учине све како би своје активности завршили у року предвиђеном за транзицију према SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO 14001:2015.

IAF је објавио саопштење како би се нагласила потреба да организације које још увек нису своје системе управљања усагласиле са новим верзијама стандарда ISO 9001и ISO 14001 уложе додатни напор како би се осигурало испуњење датог рока за транзицију  - 15. септембар 2018. године. IAF је потврдио да ће од 15. септембра 2018. сви сертификати издати према стандардима ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004 истећи и више неће важити. То значи да свака сертификована организација мора да ради са својим сертификационим телом како би се осигурало да је процес сертификације завршен до задатог рока.

Комунике је доступан на интернет страници IAF -а.

IAF саопштење (превод)

Рок за прелазни период на ISO 2015 се приближава

Састанци  IAF/ILAC средином 2018. године су пружили акредитационим и сертификационим телима могућност да процене ситуацију у вези са преласком на системе менаџмента квалитетом ISO 9001 и системе менаџмента животном средином ISO 14001 из 2015.

Напредак се сада убрзава како се приближава последњих пет месеци транзиционог периода. То је подржано и правилом IAF-а да никакав рад по претходним верзијама оба стандарда није дозвољен после 15. марта 2018. године. Чланице IAF-а наглашавају ову неопходност свим организацијама које тек треба да обаве транзицију да би обезбедиле да се учине сви напори да се испуни рок који је постављен за 15. септембар 2018. године.

IAF жели да подсети све сертификоване организације да ће 15. септембра 2018. године истећи сви сертификати издати по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 и да више неће бити валидни. То значи да ће свака сертификована организација морати да сарађује са својим сертификационим телом како би обезбедила да су до истека рока сви  елементи процеса сертификације завршени, од провера до техничког преиспитивања и одлуке сертификационог тела да изда сертификат.

Сертификација према ISO 9001 и/или ISO 14001, нарочито за многе компаније, кључна је као пролаз за учешће у ланцима набавке и обезбеђивању роба и пружању услуга разним групама клијената. IAF жели да нагласи да само завршетак целокупног процеса транзиције до 15. септембра 2018. године осигурава наставак сертификације према ISO 9001 и ISO 14001.

Као што је IAF претходно навео, завршетак процеса транзиције пружа приступ кључним користима од ревидираних стандарда.  Нови ISO 9001 промовише повећано укључивање руководства у систем менаџмента, уводи размишљање засновано на ризику и усклађује политику и циљеве система менаџмента квалитетом са стратегијом организације. Измене у ISO 14001 се фокусирају на кључна питања као што су заштита животне средине, побољшање еколошке перформансе,  размишљање о животном циклусу и лидерство организација у области животне средине.