Navigacija

Obaveštenje za STSM o prelasku na sert. prema ISO 45001:2018 sa OHSAS 18001:2007

Obaveštenja

Obaveštavamo sve zainteresovane strane da je 5. aprila 2018. godine Institut za standardizaciju Srbije (ISS) objavio standard SRPS ISO 45001:2018 - Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje. Akreditaciono telo Srbije (ATS) obaveštava akreditovana sertifikaciona tela (ST) za sertifikaciju sistema menadžmenta da je tranzicioni period za prelazak na sertifikaciju po novom standardu tri godine od objave ISO standarda, što znači do 11. marta 2021. godine.

Prilikom razmatranja aktivnosti potrebnih da bi ST prešlo na sertifikaciju prema ISO 45001:2018, moraju se uzeti u obzir zahtevi obavezujućeg dokumenta IAF MD22:2018 - Primena ISO/IEC 17021-1 za sertifikaciju OH&SMS-a. ST koja nude sertifikaciju po OH&SMS će morati da implementiraju ove zahteve.

U skladu sa IAF MD21:2018 Zahtevi za prelazak na ISO 45001:2018 sa OHSAS 18001:2007, za sva ST koja žele da pređu na sertifikaciju sa SRPS OHSAS 18001:2008 na SRPS ISO 45001:2018 ATS će zahtevati minimalno, ocenjivanje dokumentacije zasnovano na pregledu dokumentacije i ocenjivanju u kancelariji i minimum jedno osvedočenje na terenu u sklopu redovnog nadzornog ocenjivanja ili ponovnog ocenjivanja.

Osvedočenja će biti u idealnom slučaju provera prelaska postojećeg klijenta ili provera novog klijenta, ali u svakom slučaju osvedočenje mora pokazati da procesi ST i pristup proveri pokrivaju sve aspekte novog standarda.

Od svih ST koja prelaze iz OHSAS 18001 u ISO 45001 se traži da dostave ATS-u Plan prelaska na sertifikaciju prema SRPS ISO 45001:2018 sa informacijom o tome kada očekuju da budu spremna za fazu pregleda dokumentacije najkasnije do 31.05.2018. godine i po planu sva dokumenta sistema menadžmenta koja su izmenjena i dopunjena zbog novih i izmenjenih zahteva standarda SRPS ISO 45001:2018 (uključujući i zahteve dokumenata IAF MD 21:2018 i IAF MD 22:2018) sa jasnom identifikacijom izmena, kako bi ATS u skladu Pravilima akreditacije i planovima proverio primenu zahteva novog standarda.

ATS neće prihvatati prijave za akreditaciju sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta za bezbednost i zdravlje na radu prema standardu OHSAS 18001:2007 posle 30. juna 2019. godine, odnosno početak prijema prijava za akreditaciju ST koja sertifikuju sistem menadžmenta za bezbednost i zdravlje na radu prema novom izdanju standarda SRPS ISO 45001:2018 je 1. septembar 2018. godine.

Sva ocenjivanja posle 15. septembra 2018. godine uključiće i ocenjivanja ST koja sertifikuju prema standardu SRPS ISO 45001:2018 (uključujući i zahteve dokumenta IAF MD 21:2018).

Podsećamo vas da smo vas informacijom od 1. februara 2018. godine obavestili da je dokument IAF MD 22:2018 u primeni od 25.01.2018. godine i da se odnosi na sertifikaciju prema standardu SRPS OHSAS 18001, kao i na sertifikaciju prema standardu SRPS ISO 45001:2018. I da je rok za započinjanje ocenjivanja u kojima će se ocenjivati i zahtevi dati u dokumentu IAF MD 22:2018 6. februara 2018. godine.

Od 11. marta 2020. godine ocenjivanja će biti isključivo za ST koja sertifikuju prema novom izdanju standarda (uključujući i zahteve dokumenta IAF MD 21:2018). Rok za završetak ocenjivanja u svrhu prelaska na akreditaciju prema novom izdanju standarda je 11. septembar 2020. godine. U skladu sa rezolucijom IAF Resolution 2016-15 kraj prelaznog perioda je 11.03.2021. godine.

Sva ocenjivanja prelazaka zahtevaju donošenje nezavisne odluke, na osnovu preporuke tima za ocenjivanje, kako bi se potvrdilo da akreditacija može preći u SRPS ISO 45001:2018. Stvarni prelazak akreditacije ne može se obaviti sve dok se svi obavezni nalazi (koji se odnose na ovaj prelazak) ne razreše uz odobrenje tima za ocenjivanje ATS-a i donese se odluka o dodeli akreditacije/prelasku na SRPS ISO 45001:2018.

Takođe vas obaveštavamo da će akreditacija za OHSAS sertifikaciju prema SRPS OHSAS 18001:2008  ostati važeća za svako ST sve dok se ne postigne ili prelazak ili do isteka roka za prelazak (11. mart 2021. godine). Svakom ST koje ne postigne da uspešno obavi prelazak pre isteka roka za prelazak akreditacija za sertifikaciju OHSAS će biti ukinuta. O statusu sertifikata OHSAS 18001 tokom tranzicije se može pročitati u IAF MD21 tačka 2.2.