Navigacija

Obaveštenje za sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta

Obaveštenja

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je dana 25.01.2018. godine objavio dokument IAF MD22:2018 „Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) “, koji je dostupan na sajtu IAF-a (www.iaf.nu). Ovim dokumentom se obezbeđuje konzistenta primena zahteva standarda ISO/IEC 17021-1:2015, odnosno kod nas standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 i obavezujući je prilikom akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmentom koja pružaju usluge sertifikacije sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OH&SMS).

Akreditaciono telo Srbije (ATS) obaveštava akreditovana sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta (ST) koja u Obimu akreditacije imaju standard SRPS OHSAS 18001, da je navedeni dokument u primeni od 25.01.2018. godine.

U skladu sa Pravilima akreditacije ATS-PA01 akreditovana ST imaju obavezu da odmah obaveste ATS o svim promenama u ST, zbog stupanja na snagu navedenog obavezujućeg dokumenta, koje imaju uticaja na status akreditacije, pa su zbog toga u obavezi da dostave sva dokumenta sistema menadžmenta koja su izmenjena i dopunjena zbog primene i poštovanja zahteva iz IAF MD22:2018, sa jasnom identifikacijom izmena (ukoliko ih je bilo).

Takođe, sva ST se obaveštavaju da je Međunarodni forum za akreditaciju (IAF), dana 18.01.2018. godine, objavio dokument sa obaveznom primenom IAF MD21:2018 „ Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007 “, koji je dostupan na sajtu IAF-a (www.iaf.nu). Navedeni dokument će biti u primeni od marta 2018. godine. ATS će naknadno objaviti informaciju o aktivnostima u vezi sa prelaskom na akreditaciju ST za sertifikaciju sistema upravljanja (menadžmenta) zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema standardu ISO 45001:2018.