Навигација

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента

Обавештења

Међународни форум за акредитацију (IAF) је дана 25.01.2018. године објавио документ IAF МD22:2018 „Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) “, који је доступан на сајту IAF-а (www.iaf.nu). Овим документом се обезбеђује конзистента примена захтева стандарда ISO/IEC 17021-1:2015, односно код нас стандарда SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 и обавезујући је приликом акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџментом која пружају услуге сертификације система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (OH&SMS).

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента (СТ) која у Обиму акредитације имају стандард SRPS OHSAS 18001, да је наведени документ у примени од 25.01.2018. године.

У складу са Правилима акредитације АТС-ПА01 акредитована СТ имају обавезу да одмах обавесте АТС о свим променама у СТ, због ступања на снагу наведеног обавезујућег документа, које имају утицаја на статус акредитације, па су због тога у обавези да доставе сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због примене и поштовања захтева из IAF МD22:2018, са јасном идентификацијом измена (уколико их је било).

Такође, сва СТ се обавештавају да је Међународни форум за акредитацију (IAF), дана 18.01.2018. године, објавио документ са обавезном применом IAF МD21:2018 „ Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007 “, који је доступан на сајту IAF-а (www.iaf.nu). Наведени документ ће бити у примени од марта 2018. године. АТС ће накнадно објавити информацију о активностима у вези са преласком на акредитацију СТ за сертификацију система управљања (менаџмента) заштитом здравља и безбедношћу на раду према стандарду ISO 45001:2018.