Navigacija

JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE STALNIH TEHNIČKIH KOMITETA

Obaveštenja

Poštovani/a

Akreditaciono telo Srbije (ATS) predstavlja jedan od segmenata sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji, sprovođenjem svoje osnovne delatnosti odnosno ocenjivanjem kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti (laboratorije za ispitivanje, laboratorije za etaloniranje, medicinske laboratorije, kontrolna i sertifikaciona tela).

Kako bi Akreditaciono telo Srbije svoje aktivnosti u potpunosti obavljalo kompetentno, u svoj rad uključuje i potrebnu stručnu ekspertizu u odgovarajućim oblastima akreditacije angažovanjem stručnjaka u radu tehničkih komiteta koji predstavljaju stručna tela koja te poslove obavljaju za potrebe Akreditacionog tela Srbije.

Shodno članu 51. Statuta Akreditacionog tela Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 97/11) u Akreditacionom telu Srbije je pokrenut postupak izbora stalnih tehničkih komiteta, koji se obrazuju odlukom direktora Akreditacionog tela Srbije na predlog Saveta za akreditaciju. Zadaci tehničkih komiteta su:

- tumačenje zahteva i dokumenata međunarodnih organizacija u pojedinim vrstama i oblastima ocenjivanja usaglašenosti i akreditaciji,

- razmatranje predloga međunarodnih organizacija (Evropska organizacija za akreditaciju - EA, Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija - ILAC, Međunarodni akreditacioni forum - IAF) i njihovih dokumenata,

- pružanje pomoći Akreditacionom telu Srbije na poslovima proširenja aktivnosti,

- učešće u utvrđivanju kriterijuma kompetentnosti za ocenjivače u pojedinim oblastima ocenjivanja usaglašenosti i

-  identifikovanje potencijalnih ocenjivača.

Savet za akreditaciju kao stručno savetodavno telo Akreditacionog tela Srbije je na svojoj sednici od 5. maja 2017. godine izvršio identifikaciju zainteresovanih strana za izbor tehničkih komiteta i utvrdio kriterijume za izbor članova tehničkih komiteta. Članovi tehničkih komiteta se imenuju za: laboratorije (laboratorije za ispitivanje, laboratorije za etaloniranje, medicinske laboratorije), kontrolna i sertifikaciona tela. Osnovni kriterijum za imenovanje člana tehničkog komiteta je kompetentnost za određenu vrstu akreditacije, odnosno ocenjivanja usaglašenosti (poznavanje nacionalnih i međunarodnih standarda i regulative u vezi poslova akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti). Kompetentnost se potvrđuje radnom biografijom i listom referenci - stručnih radova, profesionalnih rezultata i sl.

Imajući u vidu gore navedeno, pozivamo predstavnike zainteresovanih strana da predloge kandidata za izbor članova stalnih tehničkih komiteta do 30. juna 2017. godine podnesu Akreditacionom telu Srbije prijave sa radnom biografijom i listom referenci stručnih radova, profesionalnih rezultata i slično, na adresu: Akreditaciono telo Srbije, Vlajkovićeva 3/V sprat ili putem elektronske pošte na office@ats.rs, sa naznakom za koji tehnički komitet se prijava odnosi.

S poštovanjem,

prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora