Навигација

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИМЕНОВАЊЕ СТАЛНИХ ТЕХНИЧКИХ КОМИТЕТА

Обавештења

Поштовани/а

Акредитационо тело Србије (АТС) представља један од сегмената система инфраструктуре квалитета у Републици Србији, спровођењем своје основне делатности односно оцењивањем компетентности тела за оцењивање усаглашености (лабораторије за испитивање, лабораторије за еталонирање, медицинске лабораторије, контролна и сертификациона тела).

Како би Акредитационо тело Србије своје активности у потпуности обављало компетентно, у свој рад укључује и потребну стручну експертизу у одговарајућим областима акредитације ангажовањем стручњака у раду техничких комитета који представљају стручна тела која те послове обављају за потребе Акредитационог тела Србије.

Сходно члану 51. Статута Акредитационог тела Србије („Сл. гласник РС“, бр. 97/11) у Акредитационом телу Србије је покренут поступак избора сталних техничких комитета, који се образују одлуком директора Акредитационог тела Србије на предлог Савета за акредитацију. Задаци техничких комитета су:

- тумачење захтева и докумената међународних организација у појединим врстама и областима оцењивања усаглашености и акредитацији,

- разматрање предлога међународних организација (Европска организација за акредитацију - ЕА, Међународна организација за акредитацију лабораторија - ILAC, Међународни акредитациони форум - IAF) и њихових докумената,

- пружање помоћи Акредитационом телу Србије на пословима проширења активности,

- учешће у утврђивању критеријума компетентности за оцењиваче у појединим областима оцењивања усаглашености и

-  идентификовање потенцијалних оцењивача.

Савет за акредитацију као стручно саветодавно тело Акредитационог тела Србије је на својој седници од 5. маја 2017. године извршио идентификацију заинтересованих страна за избор техничких комитета и утврдио критеријуме за избор чланова техничких комитета. Чланови техничких комитета се именују за: лабораторије (лабораторије за испитивање, лабораторије за еталонирање, медицинске лабораторије), контролна и сертификациона тела. Основни критеријум за именовање члана техничког комитета је компетентност за одређену врсту акредитације, односно оцењивања усаглашености (познавање националних и међународних стандарда и регулативе у вези послова акредитације и оцењивања усаглашености). Компетентност се потврђује радном биографијом и листом референци - стручних радова, професионалних резултата и сл.

Имајући у виду горе наведено, позивамо представнике заинтересованих страна да предлоге кандидата за избор чланова сталних техничких комитета до 30. јуна 2017. године поднесу Акредитационом телу Србије пријаве са радном биографијом и листом референци стручних радова, професионалних резултата и слично, на адресу: Акредитационо тело Србије, Влајковићева 3/V спрат или путем електронске поште на office@ats.rs, са назнаком за који технички комитет се пријава односи.

С поштовањем,

проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора