Navigacija

Imenovan Savet za akreditaciju

Aktuelnosti

Na 7. sednici Upravnog odbora (UO) Akreditacionog tela Srbije (ATS) održanoj 10. aprila 2017. godine UO je imenovao nov Savet za akreditaciju, koji predstavlja stručno savetodavno telo ATS-a koje daje stručna mišljenja u pogledu razvoja sistema akreditacije i inicijative za proširenje oblasti delovanja ATS-a, kao i zauzima stavove prema drugim stručnim pitanjima. Za predsednika Saveta imenovan je dr Miloš Jelić, predsednik  stručnog Saveta Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost.

Nakon što je UO identifikovao zainteresovane strane za akreditaciju i utvrdio kriterijume za izbor članova Saveta za akreditaciju, a ATS uputio poziv identifikovanim zainteresovanim stranama da u određenom roku podnesu predloge za izbor i imenovanje članova Saveta za akreditaciju, UO je po zaključenju poziva razmatrao prispele prijave i izvršio izbor i imenovanje predsednika i sledećih članova Saveta za akreditaciju:

1. dr Miloš Jelić, predsednik Saveta za akreditaciju,

2. Zoran Bakić, član Saveta, rukovodilac Grupe za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti, nadzor i priznavanje inostranih isprava u Sektoru za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu, Ministarstva privrede,

3. prof. dr Vladimir Popović, član Saveta, profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

4. prof. dr Ivanka Popović, član Saveta, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Beogradu,

5. dr Ljubomir Dimitrov, član Saveta, direktor MD PROJEKT INSTITUT DOO Niš,

6. prof. dr Snežana Janković, član Saveta, direktor Instituta za primenu nauke u poljoprivredi,

7. prof. dr Zoran Punoševac, član Saveta, predsednik Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije,

8. prof. dr Ivan Gržetić, član Saveta, dekan Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

9. prof. dr Miroslav Ćirković, član Saveta, direktor Instituta za veterinarstvo Novi Sad,

10. dr Jelena Pantelić Babić, član Saveta, viši savetnik u Odseku za električne veličine, Sektor za razvoj metrologije, Direkcija za mere i dragocene metale,

11. dr Ana Mišović, član Saveta, v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Čačak.

Mandat članova Saveta za akreditaciju traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Savet za akreditaciju obavlja sledeće poslove: daje mišljenja u pogledu razvoja sistema akreditacije u Republici Srbiji; daje inicijative za proširenje oblasti delovanja ATS, odnosno ustanovljavanja novih šema akreditacije; daje mišljenje u vezi primene zahteva standarda za akreditaciju u pojedinim oblastima; predlaže osnivanje stalnih ili privremenih tehničkih komiteta, kao radnih tela za određene oblasti akreditacije i identifikuje strane koje u njima treba da učestvuju; donosi pravila i kriterijume za imenovanje i rad tehničkih komiteta, utvrđuje zaduženja tehničkih komiteta i daje mišljenja po drugim stručnim pitanjima na zahtev UO.