Навигација

Именован Савет за акредитацију

Актуелности

На 7. седници Управног одбора (УО) Акредитационог тела Србије (АТС) одржаној 10. априла 2017. године УО је именовао нов Савет за акредитацију, који представља стручно саветодавно тело АТС-а које даје стручна мишљења у погледу развоја система акредитације и иницијативе за проширење области деловања АТС-а, као и заузима ставове према другим стручним питањима. За председника Савета именован је др Милош Јелић, председник  стручног Савета Фондације за културу квалитета и изврсност.

Након што је УО идентификовао заинтересоване стране за акредитацију и утврдио критеријуме за избор чланова Савета за акредитацију, а АТС упутио позив идентификованим заинтересованим странама да у одређеном року поднесу предлоге за избор и именовање чланова Савета за акредитацију, УО је по закључењу позива разматрао приспеле пријаве и извршио избор и именовање председника и следећих чланова Савета за акредитацију:

1. др Милош Јелић, председник Савета за акредитацију,

2. Зоран Бакић, члан Савета, руководилац Групе за именовање тела за оцењивање усаглашености, надзор и признавање иностраних исправа у Сектору за инфраструктуру квалитета и безбедност производа на тржишту, Министарства привреде,

3. проф. др Владимир Поповић, члан Савета, професор Машинског факултета Универзитета у Београду,

4. проф. др Иванка Поповић, члан Савета, проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета у Београду,

5. др Љубомир Димитров, члан Савета, директор МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ ДОО Ниш,

6. проф. др Снежана Јанковић, члан Савета, директор Института за примену науке у пољопривреди,

7. проф. др Зоран Пуношевац, члан Савета, председник Асоцијације за квалитет и стандардизацију Србије,

8. проф. др Иван Гржетић, члан Савета, декан Хемијског факултета Универзитета у Београду,

9. проф. др Мирослав Ћирковић, члан Савета, директор Института за ветеринарство Нови Сад,

10. др Јелена Пантелић Бабић, члан Савета, виши саветник у Одсеку за електричне величине, Сектор за развој метрологије, Дирекција за мере и драгоцене метале,

11. др Ана Мишовић, члан Савета, в.д. директора Завода за јавно здравље Чачак.

Мандат чланова Савета за акредитацију траје четири године, уз могућност поновног избора.

Савет за акредитацију обавља следеће послове: даје мишљења у погледу развоја система акредитације у Републици Србији; даје иницијативе за проширење области деловања АТС, односно установљавања нових шема акредитације; даје мишљење у вези примене захтева стандарда за акредитацију у појединим областима; предлаже оснивање сталних или привремених техничких комитета, као радних тела за одређене области акредитације и идентификује стране које у њима треба да учествују; доноси правила и критеријуме за именовање и рад техничких комитета, утврђује задужења техничких комитета и даје мишљења по другим стручним питањима на захтев УО.