Navigacija

ATC potpisao novi IAF MLA sporazum za oblast sertifikacije osoba

Međunarodne aktivnosti

Nakon što je 2012. godine na globalnom nivou potpisalo multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije (ILAC MRA) u okviru Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC) za oblasti etaloniranja, ispitivanja (uključujući medicinske laboratorije) i kontrolisanja, odnosno multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije (IAF MLA) u okviru Međunarodnog foruma za akreditaciju (IAF) za oblast sertifikacije proizvoda i sertifikacije sistema menadžmenta (za pod-oblasti sporazuma: sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001, odnosno  SRPS ISO 9001 i sertifikacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001, odnosno SRPS ISO14001), Akreditaciono telo Srbije (ATS) je nastavilo sa proširenjem obima svojih aktivnosti i potpisalo novi IAF MLA sporazum za oblast sertifikacije osoba što je potvrđeno rezolucijom broj 2016-22, koja je usvojena tokom godišnjeg skupa ILAC-a i IAF-a održanog u Nju Delhiju, Indija, u periodu od 26. oktobra do 4. novembra 2016. godine.


Potpisivanje novog IAF MLA sporazuma postalo je moguće nakon što je Generalna skupština IAF-a donela odluku o proširenju multilateralnog sporazuma  za oblast sertikacije osoba regionalnoj grupi odnosno Evropskoj organizaciji za akreditaciju (EA). Tom prilikom su 22 akreditaciona tela (AA, ACCREDIA, ATS, BELAC, CAI, COFRAC, DakkS, DANAK, ENAC, ESYD, FINAS, IPAC, NA, PCA, RENAR, RvA, SA, SAS, SNAS, SWEDAC, TURKAK UKAS), koja su potpisnici EA MLA sporazuma za sertifikaciju osoba, postala potpisnici nove oblasti IAF MLA sporazuma. Sporazum je u ime ATS-a potpisao prof. dr Aco Janićijević, v.d. direktora ATS-a.


ATS je prvi put potpisao Multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije (EA MLA) sa Evropskom organizacijom za akreditaciju (EA) o priznavanju akreditacije 24. maja 2012. godine na 29. sednici Generalne skupštine EA u Madridu i to za sledeće vrste akreditacije: laboratorije za ispitivanje, medicinske laboratorije, laboratorije za etaloniranje, kontrolna tela i sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda. Nakon uspešnog kolegijalnog ocenjivanja od strane EA, ATS je 27. maja 2014. godine potpisao novi EA MLA sporazum koji je, pored oblasti ispitivanja uključujući medicinske laboratorije, etaloniranja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda, uključio i sertifikaciju sistema menadžmenta i sertifikaciju osoba.