Navigacija

21. sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (EA CPC)

Međunarodne aktivnosti

Dvadeset prva sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (CPC) Evropske organizacije za akreditaciju (EA) održana je u periodu od 21. do 22. marta 2012. godine u Londonu, Velika Britanija, u organizaciji Britanskog akreditacionog tela (UKAS).

Sednicu je otvorio Graham Talbot, direktor UKAS-a i predsedvajući EA i predsedavajući radnih grupa ILAC MCC i IAF CMC-a, koji se zahvalio svima na doprinosu prilikom izrade Strategije i Plana komunikacija EA. Tom prilikom je naglasio značaj rada CPC komiteta za promociju EA i akreditacije na tržištu, bolju komunikaciju između zakonodavaca i nacionalnih akreditacionih tela, kao i bolju komunikaciju sa zainteresovanim stranama i Evropskom komisijom, a sve u cilju što efikasnije razmene informacija i iskustava.


Predstavljajući najvažnije vesti iz proteklog perioda predsedavajući CPC komiteta, Vagn Andersen,  je obavestio članove  CPC komiteta da je Generalna skupština EA donela odluku da se nastavi rad na reviziji dokumenta EA-1/16 to kako bi isti imao tri aneksa (izjava o statusu nacionalnih akreditacionih tela, izjava o izveštajima/sertifikatima koje izdaju akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, model sertifikata) kako je predloženo na 20. sednici CPC komiteta i da je Izvršni komitet EA (EA Executive Committee) usvojio Plan rada EA za period 2011-2015. (EA Marketing and Communication Plan 2011-2015). Takođe je naglasio da je krajem 2011. godine Evropskoj komisiji predstvljen tzv. „Alignment Package“ kako bi 10 direktiva bilo usklađeno sa zahtevima za imenovana tela kako je definisano Odlukom br. 768/2008/EK. Pomenuti Plan rada EA predviđa unapređenje komunikacije sa Evropskom komisijom (EK) budući da su do sada uspostavljeni samo bilateralni kontakti. Da bi se ovo važno pitanje razrešilo potrebno je i da članovi CPC komiteta dostave podatke o svojim kontaktima u Evropskoj komisiji pri čemu je Predsedavajući EA, Graham Talbot, naglasio da je „Steering Group“ ključna za kontakt sa EK. EA bi trebalo da promoviše akreditaciju u okviru svih relevantnih generalnih direktorata (DGs), ne samo kod pojedinih članova istih. Graham Talbot je predložio da na sledećem sastanku „Steering Group“ –e koju je osnovao Generalni direktorat za preduzeća i industriju (DG ENTR), a koji će se održati 16. aprila 2012. g.,  bude raspravljan upravo ovaj problem kako bi se definisao način komunikacije između EA i EK. Sekretarijat EA će sastaviti spisak osoba sa kojima je već uspostavljena saradnja u okviru EK, a predloženo je i da članovi Izvršnog komiteta EA i CPC komiteta dostave spisak lica sa kojima su lično sarađivali.


Nakon ankete sprovedene 2008. godine objavljen je Vodič najbolje prakse (best practice guide) kako bi nacionalna akreditaciona tela (NAT) mogla da imaju što bolju saradnju sa državnim organima kako je to definisano Uredbom (EK) 765/2008. Budući da je ovaj dokumenat značajno sredstvo za rad NAT potrebno je izvršiti reviziju istog. To je bio razlog zbog kojeg su radne grupe ILAC-a i IAF-a  (ILAC MCC i IAF CMC)  izradile verziju istog dokumenta koji bi se tako primenjivao na globalnom nivou.


Revizija dokumenta EA-3/01: Uslovi za korišćenje simbola akreditacije i pozivanje na status potpisnika MLA sporazuma (Conditions for Use of Accreditation Symbols and Reference to MLA Signatory Status) ima za cilj usklađivanje zahteva EA sa zahtevima na nivou ILAC-a i IAF-a. Stoga je predsedavajući CPC komiteta predložio da pomenuti dokument treba u uvodnom delu da sadrži objašnjenje u kojem se navodi da će se u slučaju laboratorija primenjivati dokument ILAC P8, a da je potrebno da postoji dodatno objašnjenje kada je reč o oblasti sertifikacije i kontrolisanja.


Izvršena je i revizija dokumenta EA-1/16: Statement of equivalence - Enhancing visibility of accredited results (Izjava o ekvivalentnosti – poboljšanje vizuelnog predstavljanja rezultata akreditovanih organizacija), ali je tokom ove sednice dogovoreno da se izvrše manje tekstualne izmene kako bi se izbegle nedoumice i pogrešna upotreba termina, ali i da se u obzir uzmu zakonski propisi pojedinih država i potreba da se napravi jasna razlika između BLA i  MLA sporazuma. Potrebno je da se iz dokumenta EA-1/08 upotrebi pojašnjenje vezano za dve vrste država potpisnica pomenutih sporazuma.


Godišnji izveštaj Komiteta za multilateralne sporazume EA (EA MAC Annual Report 2011) se ne koristi u dovoljnoj meri čime bi bila omogućena adekvatna promocija akreditacije od strane članica EA. Stoga je na sastanku CPC komiteta dogovoreno da će Godišnji izveštaj imati istu strukturu kao i Godišnji izveštaj IAF-a i da će se izraditi obrazac izveštaja koji će se ubuduće koristiti i u koji će se tako unositi ažurirani podaci.


Kada je reč o realizaciji ciljeva iz Strategije za komunikaciju za period 2011-2015. (EA CPC Communications Strategy 2011-2015) potrebno je izraditi Plan rada (EA CPC Work Plan) koji će biti korisno sredstvo za praćenje primene Strategije.


Da bi se unapredila mogućnost pretraživanja baze akreditovanih TOU na vebsajtu EA (Data Base Search Facility) biće neophodno povezati ključne reči sa svim aktivnostima akreditovanih TOU što će biti završeno do oktobra 2012. godine kada će biti održana radionica na ovu temu tokom sledećeg sastanka CPC komiteta u Parizu. Takođe je naglašena potreba da nacionalna akreditaciona tela dostave podatke vezane za akreditaciju GHG verifikatora.


Potrebno je izvršiti izmenu strukture vebsajta EA kako bi vebsajt bio prilagođen potrebama korisnika (user friendly) i kako bi bilo lakše ažurirati podatke, a sâm izgled vebsajta bio bi prilagođen ciljevima EA. Stoga će biti potrebno posebno unaprediti mogućnost pretraživanja, upotrebu multimedijalnih sredstava  (multimedia tools) i intranet strukture. To znači da će prava pristupa određenim oblastima vebsajta biti definisana od strane Sekretarijata EA.


Predsedavajući  CPC komiteta je naglasio da će biti neophodno da svake godine bude objavljeno 4 biltena EA u elektronskom izdanju (nakon prolećnih sastanaka, nakon sednice Generalne skupštine EA u maju, nakon jesenjih sastanaka i nakon sednice Generalne skupštine EA u novembru). Stoga će predsedavajući različitih komiteta pisati članke koji će obuhvatati teme vezane za rad akreditacionih tela, zakonodavaca i zainteresovanih strana čime bi se unapredio marketinški pristup ovoj oblasti. EA redovno dostavlja članke IAF-u i ILAC-u, koji u svojim biltenima objavljuju najnovije vesti iz celog sveta koje uključuju i novine u radu EA.


Potvrđeno je da će tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana akreditacije biti posvećena bezbednoj hrani i čistoj vodi za piće i u tu svrhu će biti objavljeni kratak promotivni film i brošura koje su zajednički izradili IAF i ILAC.


Potvrđeno je da će struktura ILAC-ovog vebsajta biti izmenjena do 2014. godine i da će u tom radu učestvovati i regionalne organizacije za akreditaciju. U okviru ILAC-a i IAF-a je dogovoreno da će biti omogućeno postavljanje dokumenata potrebnih za sastanke koje organizuju ILAC i IAF. Iz svakog regiona će po jedna osoba biti zadužena da učestvuje u izradi pojedinačnih grupa dokumenata za sastanke.


Takođe je potrebno naglasiti da je Sekretarijat EA kupio softver koji omogućava održavanje „online“ sastanaka radnih grupa koje će na taj način lakše komunicirati i nakon završetka sednica određenih komiteta EA.


Naglašena je potreba za većom saradnjom sa velikim brojem organizacija i zainteresovanih strana o čemu se će diskutovati tokom sledeće sednice CPC komiteta. Takođe je važno i da nacionalna akreditaciona tela izveštavaju CPC komitet o novim aktivnostima i iskustvima u svojoj zemlji kako bi sistem rada bio stalno unapređivan.


Sledeća sednica CPC komiteta biće održana u periodu od 10. do 11. oktobra 2012. godine u Parizu, a domaćin će biti Francusko akreditaciono telo (COFRAC).


U radu komiteta su ispred ATS-a učestvovale Jasna Stojanović i Katarina Bogojević.


U skladu sa novoustanovljenim programom pod nazivom „Umetnost akreditacije“, koji omogućava da na svakom sastanku bude predstavljena članovima aktivnost, odnosno umetničko delo (u raznim umetničkim i komunikacionim formama), Vitaly Bohaievsky, predstavnik Ukrajinskog akreditacionog tela (NAAU), uručio je direktoru UKAS-a (Graham Talbot) sliku na kojoj je prikazan logo Britanskog akreditacionog tela.