Навигација

21. седница Комитета за комуникације и публикације (ЕА CPC)

Међународне активности

Двадесет прва седница Комитета за комуникације и публикације (CPC) Европске организације за акредитацију (ЕА) одржана је у периоду од 21. до 22. марта 2012. године у Лондону, Велика Британија, у организацији Британског акредитационог тела (UKAS).

Седницу је отворио Graham Talbot, директор UKAS-а и председвајући EA и председавајући радних група ILAC MCC и IAF CMC-а, који се захвалио свима на доприносу приликом израде Стратегије и Плана комуникација ЕА. Том приликом је нагласио значај рада CPC комитета за промоцију ЕА и акредитације на тржишту, бољу комуникацију између законодаваца и националних акредитационих тела, као и бољу комуникацију са заинтересованим странама и Европском комисијом, а све у циљу што ефикасније размене информација и искустава.


Представљајући најважније вести из протеклог периода председавајући CPC комитета, Vagn Andersen,  је обавестио чланове  CPC комитета да је Генерална скупштина ЕА донела одлуку да се настави рад на ревизији документа EA-1/16 to како би исти имао три анекса (изјава о статусу националних акредитационих тела, изјава о извештајима/сертификатима које издају акредитована тела за оцењивање усаглашености, модел сертификата) како је предложено на 20. седници CPC комитета и да је Извршни комитет ЕА (EA Executive Committee) усвојио План рада ЕА за период 2011-2015. (EA Marketing and Communication Plan 2011-2015). Такође је нагласио да је крајем 2011. године Европској комисији предствљен тзв. „Alignment Package“ како би 10 директива било усклађено са захтевима за именована тела како је дефинисано Одлуком бр. 768/2008/ЕК. Поменути План рада ЕА предвиђа унапређење комуникације са Европском комисијом (ЕК) будући да су до сада успостављени само билатерални контакти. Да би се ово важно питање разрешило потребно је и да чланови CPC комитета доставе податке о својим контактима у Европској комисији при чему је Председавајући ЕА, Graham Talbot, нагласио да је „Steering Group“ кључна за контакт са ЕК. EA би требало да промовише акредитацију у оквиру свих релевантних генералних директората (DGs), не само код појединих чланова истих. Graham Talbot је предложио да на следећем састанку „Steering Group“ –е коју је основао Генерални директорат за предузећа и индустрију (DG ENTR), а који ће се одржати 16. априла 2012. г.,  буде расправљан управо овај проблем како би се дефинисао начин комуникације између ЕА и ЕК. Секретаријат ЕА ће саставити списак особа са којима је већ успостављена сарадња у оквиру ЕК, а предложено је и да чланови Извршног комитета ЕА и CPC комитета доставе списак лица са којима су лично сарађивали.


Након анкете спроведене 2008. године објављен је Водич најбоље праксе (best practice guide) како би национална акредитациона тела (НАТ) могла да имају што бољу сарадњу са државним органима како је то дефинисано Уредбом (ЕК) 765/2008. Будући да је овај докуменат значајно средство за рад НАТ потребно је извршити ревизију истог. То је био разлог због којег су радне групе ILAC-а и IAF-а  (ILAC MCC и IAF CMC)  израдиле верзију истог документа који би се тако примењивао на глобалном нивоу.


Ревизија документа EA-3/01: Услови за коришћење симбола акредитације и позивање на статус потписника MLA споразума (Conditions for Use of Accreditation Symbols and Reference to MLA Signatory Status) има за циљ усклађивање захтева ЕА са захтевима на нивоу ILAC-а и IAF-а. Стога је председавајући CPC комитета предложио да поменути документ треба у уводном делу да садржи објашњење у којем се наводи да ће се у случају лабораторија примењивати документ ILAC P8, а да је потребно да постоји додатно објашњење када је реч о области сертификације и контролисања.


Извршена је и ревизија документа ЕА-1/16: Statement of equivalence - Enhancing visibility of accredited results (Изјава о еквивалентности – побољшање визуелног представљања резултата акредитованих организација), али је током ове седнице договорено да се изврше мање текстуалне измене како би се избегле недоумице и погрешна употреба термина, али и да се у обзир узму законски прописи појединих држава и потреба да се направи јасна разлика између BLA и  MLA споразума. Потребно је да се из документа EA-1/08 употреби појашњење везано за две врсте држава потписница поменутих споразума.


Годишњи извештај Комитета за мултилатералне споразуме ЕА (EA MAC Annual Report 2011) се не користи у довољној мери чиме би била омогућена адекватна промоција акредитације од стране чланица ЕА. Стога је на састанку CPC комитета договорено да ће Годишњи извештај имати исту структуру као и Годишњи извештај IAF-а и да ће се израдити образац извештаја који ће се убудуће користити и у који ће се тако уносити ажурирани подаци.


Када је реч о реализацији циљева из Стратегије за комуникацију за период 2011-2015. (EA CPC Communications Strategy 2011-2015) потребно је израдити План рада (EA CPC Work Plan) који ће бити корисно средство за праћење примене Стратегије.


Да би се унапредила могућност претраживања базе акредитованих ТОУ на вебсајту ЕА (Data Base Search Facility) биће неопходно повезати кључне речи са свим активностима акредитованих ТОУ што ће бити завршено до октобра 2012. године када ће бити одржана радионица на ову тему током следећег састанка CPC комитета у Паризу. Такође је наглашена потреба да национална акредитациона тела доставе податке везане за акредитацију GHG верификатора.


Потребно је извршити измену структуре вебсајта ЕА како би вебсајт био прилагођен потребама корисника (user friendly) и како би било лакше ажурирати податке, а сâм изглед вебсајта био би прилагођен циљевима ЕА. Стога ће бити потребно посебно унапредити могућност претраживања, употребу мултимедијалних средстава  (multimedia tools) и интранет структуре. То значи да ће права приступа одређеним областима вебсајта бити дефинисана од стране Секретаријата ЕА.


Председавајући  CPC комитета је нагласио да ће бити неопходно да сваке године буде објављено 4 билтена ЕА у електронском издању (након пролећних састанака, након седнице Генералне скупштине ЕА у мају, након јесењих састанака и након седнице Генералне скупштине ЕА у новембру). Стога ће председавајући различитих комитета писати чланке који ће обухватати теме везане за рад акредитационих тела, законодаваца и заинтересованих страна чиме би се унапредио маркетиншки приступ овој области. ЕА редовно доставља чланке IAF-у и ILAC-у, који у својим билтенима објављују најновије вести из целог света које укључују и новине у раду ЕА.


Потврђено је да ће тема овогодишњег Међународног дана акредитације бити посвећена безбедној храни и чистој води за пиће и у ту сврху ће бити објављени кратак промотивни филм и брошура које су заједнички израдили IAF и ILAC.


Потврђено је да ће структура ILAC-овог вебсајта бити измењена до 2014. године и да ће у том раду учествовати и регионалне организације за акредитацију. У оквиру ILAC-а и IAF-а је договорено да ће бити омогућено постављање докумената потребних за састанке које организују ILAC и IAF. Из сваког региона ће по једна особа бити задужена да учествује у изради појединачних група докумената за састанке.


Такође је потребно нагласити да је Секретаријат ЕА купио софтвер који омогућава одржавање „online“ састанака радних група које ће на тај начин лакше комуницирати и након завршетка седница одређених комитета ЕА.


Наглашена је потреба за већом сарадњом са великим бројем организација и заинтересованих страна о чему се ће дискутовати током следеће седнице CPC комитета. Такође је важно и да национална акредитациона тела извештавају CPC комитет о новим активностима и искуствима у својој земљи како би систем рада био стално унапређиван.


Следећа седница CPC комитета биће одржана у периоду од 10. до 11. октобра 2012. године у Паризу, а домаћин ће бити Француско акредитационо тело (COFRAC).


У раду комитета су испред АТС-а учествовале Јасна Стојановић и Катарина Богојевић.


У складу са новоустановљеним програмом под називом „Уметност акредитације“, који омогућава да на сваком састанку буде представљена члановима активност, односно уметничко дело (у разним уметничким и комуникационим формама), Vitaly Bohaievsky, представник Украјинског акредитационог тела (NAAU), уручио је директору UKAS-а (Graham Talbot) слику на којој је приказан лого Британског акредитационог тела.