Navigacija

Javni oglas za izbor direktora ATS-a

Konkursi

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je na svojoj petoj sednici od 06. decembra 2011. godine doneo Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Akreditacionog tela Srbije.

U tom smislu,

AKREDITACIONO TELO OBJAVLJUJE

JAVNI OGLAS
za izbor direktora Akreditacionog tela Srbije

1. Uslovi: visoka stručna sprema, državljanstvo Republike Srbije,  deset godina radnog iskustva, tri godine radnog iskustva na poslovima akreditacije, tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika, znanje korišćenja računara i uobičajenih korisničkih programa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

2. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana oglašavanja u dnevnom listu „Politika“.

3. Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim veštinama i oblastima znanja.

4. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: overena fotokopija diplome o stručnoj spremi; uverenje o državljanstvu; dokazi o radnom iskustvu (za najmanje 10 godina radnog iskustva, za 3 godine na poslovima akreditacije i 3 godine na rukovodećim poslovima); kopija sertifikata o znanju jezika i uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje šest meseci  (da nije starije od šest meseci).

5. Konkursna komisija će u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenja prijava na konkurs pregledati kompletnost prijava i napraviti rang listu kandidata koji su ispunili zahtevane uslove i pozvati kandidate koji ispunjavaju uslove za izbor kako bi sa njima obavila intervju. Konkursna komisija će proveravati poznavanje delokruga rada Akreditacionog tela Srbije i veštinu komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom (intervjuom).

6. Mandat direktora traje pet godina.

7. Adresa na koju se podnosi prijava za konkurs je: Akreditaciono telo Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, sa naznakom: „za konkurs“ u zatvorenoj koverti.

8. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Biljana Tomić, načelnik Odeljenja za pravne i opšte poslove, tel. 011/3130-378.

9. Neblagovremene ili nepotpune prijave, kao i prijave poslate elektronskim putem, neće se uzimati u obzir.

10. Ovaj javni konkurs objavljuje se u dnevnom listu „Politika“ 15. januara 2012. godine i na Internet stranici Akreditacionog tela Srbije www.ats.rs.