Навигација

Јавни оглас за избор директора АТС-а

Конкурси

Управни одбор Акредитационог тела Србије је на својој петој седници од 06. децембра 2011. године донео Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор директора Акредитационог тела Србије.

У том смислу,

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ОГЛАС
за избор директора Акредитационог тела Србије

1. Услови: висока стручна спрема, држављанство Републике Србије,  десет година радног искуства, три године радног искуства на пословима акредитације, три године радног искуства на руководећим пословима, активно знање енглеског језика, знање коришћења рачунара и уобичајених корисничких програма и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

2. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана оглашавања у дневном листу „Политика“.

3. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним вештинама и областима знања.

4. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: оверена фотокопија дипломе о стручној спреми; уверење о држављанству; докази о радном искуству (за најмање 10 година радног искуства, за 3 године на пословима акредитације и 3 године на руководећим пословима); копија сертификата о знању језика и уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за које је изречена казна затвора у трајању од најмање шест месеци  (да није старије од шест месеци).

5. Конкурсна комисија ће у року од 8 дана од дана истека рока за подношења пријава на конкурс прегледати комплетност пријава и направити ранг листу кандидата који су испунили захтеване услове и позвати кандидате који испуњавају услове за избор како би са њима обавила интервју. Конкурсна комисија ће проверавати познавање делокруга рада Акредитационог тела Србије и вештину комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором (интервјуом).

6. Мандат директора траје пет година.

7. Адреса на коју се подноси пријава за конкурс је: Акредитационо тело Србије, Булевар Михаила Пупина 2, са назнаком: „за конкурс“ у затвореној коверти.

8. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Томић, начелник Одељења за правне и опште послове, тел. 011/3130-378.

9. Неблаговремене или непотпуне пријаве, као и пријаве послате електронским путем, неће се узимати у обзир.

10. Овај јавни конкурс објављује се у дневном листу „Политика“ 15. јануара 2012. године и на Интернет страници Акредитационог тела Србије www.ats.rs.