Navigacija

Nove akreditacije u mesecu septembru 2011. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je tokom meseca septembra 2011. godine odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, šest laboratorija za etaloniranje, tri kontrolne organizacije, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, i smanjenju obima akreditacije.  

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

-Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet Novi Sad, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Laboratorija za hemijska ispitivanja životne sredine;

laboratorijama za etaloniranje:

-TSC METER DOO, Beograd, Laboratorija za etaloniranje rezervoara,
- Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ AD, Beograd,
- Analysis d.o.o., Beograd,
- LIMP MERILA, Bačka Topola,
- SHOLLEX DOO, Beograd,
- S.R.Ž. DOO, Novi Banovci;

i kontrolnim telima:

- JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Sektor merenja i kontrole, Pogon vodomera, Beograd,
- Kontrola vaga d.o.o., Novi Sad,
- LIMP merila d.o.o., Bačka Topola.