Navigacija

Poziv za prijavljivanje za vodeće i tehničke ocenjivače

Konkursi

Akreditaciono telo Srbije je uočilo potrebu za angažovanjem većeg broja vodećih i tehničkih ocenjivača za potrebe ocenjivanja kontrolnih i sertifikacionih tela. Tokom jeseni doći će do realizacije većeg broja obuka i to:

za vodeće ocenjivače za ocenjivanje kontrolnih i sertifikacionih tela prema SRPS ISO/IEC 17020 odnosno SRPS ISO/IEC 17021, kao i tehničkih ocenjivača za ocenjivanje sertifikacionih tela prema SRPS ISO/IEC 17021.

Kandidati koji zadovoljavaju dole navedene kriterijume treba da do 15. avgusta 2011. godine, podnesu Akreditacionom telu Srbije popunjenu prijavu za ocenjivače i tehničke eksperte na adresu: Akreditaciono telo Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, Novi Beograd ili elektronskim putem na office@ats.rs.

Uz  prijavu je pored dokumenata koji se istom traže potrebno da se dostave i dokazi kojima se potvrđuje ispunjenje propisanih kriterijuma za ocenjivača za koga se prijavljuje. Za ocenjivače za sertifikaciona tela neophodno je dostaviti i informaciju o dosadašnjim angažovanjima na poslovima u radu sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta.

Kriterijumi za vodećeg ocenjivača za ocenjivanje kontrolnih tela prema SRPS ISO/IEC 17020:

obrazovanje: visoka stručna sprema u oblasti tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih, medicinskih i biotehničkih nauka;
radno iskustvo: najmanje četiri godine radnog iskustva u nekoj od tehničkih oblasti, od toga ne manje od dve godine u sistemu menadžmenta i/ili proverama sistema menadžmenta u odnosu na aktivnosti ispitivanja i/ili kontrolisanja

Kriterijumi za vodećeg ocenjivača za ocenjivanje sertifikacionih tela prema SRPS ISO/IEC 17021:

obrazovanje: visoka stručna sprema u oblasti tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih, medicinskih i biotehničkih nauka;
radno iskustvo: najmanje četiri godine radnog iskustva u nekoj od tehničkih oblasti od toga ne manje od dve godine u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom (za QMS), odnosno dve godine u oblasti upravljanja zaštitom životne sredine (za EMS)
izvorno znanje i veština: završena obuka za ocenjivače/interne ocenjivače ili obuka za menadžera kvaliteta
iskustvo u proverama: četiri kompletne provere sa ukupno 20 dana provere u zadnje 3 godine uključujući i provere u periodu obučavanja za proveravače

Kriterijumi za tehničkog ocenjivača za ocenjivanje sertifikacionih tela prema SRPS ISO/IEC 17021:

obrazovanje: visoka stručna sprema u oblasti tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih, medicinskih i biotehničkih nauka;
radno iskustvo: najmanje četiri godine radnog iskustva od toga ne manje od dve godine u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom (za QMS), odnosno dve godine u oblasti upravljanja zaštitom životne sredine (za EMS)
izvorno znanje i veština:
1. završena obuka za ocenjivače/interne ocenjivače ili obuka za menadžera kvaliteta
2. poznavanje zakona i propisa koji se odnose na procese i/ili proizvode
specifično znanje i veština za sistem menadžmenta kvalitetom/upravljanja zaštitom životne sredine:
1. za QMS: poznavanje metoda i tehnika kvaliteta (npr. završena obuka u primeni metoda upravljanja kvalitetom) i poznavanje procesa i proizvoda, uključujući usluge (npr.radno iskustvo na planiranju proizvodnje ili u području usluga)
2. za EMS: poznavanje metoda i tehnika upravljanja zaštitom životne sredine (npr. završena obuka o vrednovanju performansi životne sredine) i/ili iskustvo u prevenciji zagađenja i/ili poznavanje tehničkih aspekata i aspekata životne sredine (npr.završena obuka o skladištenju, korišćenju i odbacivanju materijala i njihov uticaj na životnu sredinu, završena obuka ili iskustvo u timu za postupanje u slučaju opasnosti)
iskustvo u proverama: četiri kompletne provere sa ukupno 20 dana provere u zadnje 3 godine uključujući i provere u periodu obučavanja za proveravače.