Навигација

Позив за пријављивање за водеће и техничке оцењиваче

Конкурси

Акредитационо тело Србије је уочило потребу за ангажовањем већег броја водећих и техничких оцењивача за потребе оцењивања контролних и сертификационих тела. Током јесени доћи ће до реализације већег броја обука и то:

за водеће оцењиваче за оцењивање контролних и сертификационих тела према SRPS ISO/IEC 17020 односно SRPS ISO/IEC 17021, као и техничких оцењивача за оцењивање сертификационих тела према SRPS ISO/IEC 17021.

Кандидати који задовољавају доле наведене критеријуме треба да до 15. августа 2011. године, поднесу Акредитационом телу Србије попуњену пријаву за оцењиваче и техничке експерте на адресу: Акредитационо тело Србије, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд или електронским путем на office@ats.rs.

Уз  пријаву је поред докумената који се истом траже потребно да се доставе и докази којима се потврђује испуњење прописаних критеријума за оцењивача за кога се пријављује. За оцењиваче за сертификациона тела неопходно је доставити и информацију о досадашњим ангажовањима на пословима у раду сертификационих тела за сертификацију система менаџмента.

Критеријуми за водећег оцењивача за оцењивање контролних тела према SRPS ISO/IEC 17020:

образовање: висока стручна спрема у области техничко-технолошких, природно-математичких, медицинских и биотехничких наука;
радно искуство: најмање четири године радног искуства у некој од техничких области, од тога не мање од две године у систему менаџмента и/или проверама система менаџмента у односу на активности испитивања и/или контролисања

Критеријуми за водећег оцењивача за оцењивање сертификационих тела према SRPS ISO/IEC 17021:

образовање: висока стручна спрема у области техничко-технолошких, природно-математичких, медицинских и биотехничких наука;
радно искуство: најмање четири године радног искуства у некој од техничких области од тога не мање од две године у области система менаџмента квалитетом (за QMS), односно две године у области управљања заштитом животне средине (за ЕМS)
изворно знање и вештина: завршена обука за оцењиваче/интерне оцењиваче или обука за менаџера квалитета
искуство у проверама: четири комплетне провере са укупно 20 дана провере у задње 3 године укључујући и провере у периоду обучавања за провераваче

Критеријуми за техничког оцењивача за оцењивање сертификационих тела према SRPS ISO/IEC 17021:

образовање: висока стручна спрема у области техничко-технолошких, природно-математичких, медицинских и биотехничких наука;
радно искуство: најмање четири године радног искуства од тога не мање од две године у области система менаџмента квалитетом (за QMS), односно две године у области управљања заштитом животне средине (за ЕМS)
изворно знање и вештина:
1. завршена обука за оцењиваче/интерне оцењиваче или обука за менаџера квалитета
2. познавање закона и прописа који се односе на процесе и/или производе
специфично знање и вештина за систем менаџмента квалитетом/управљања заштитом животне средине:
1. за QMS: познавање метода и техника квалитета (нпр. завршена обука у примени метода управљања квалитетом) и познавање процеса и производа, укључујући услуге (нпр.радно искуство на планирању производње или у подручју услуга)
2. за ЕМS: познавање метода и техника управљања заштитом животне средине (нпр. завршена обука о вредновању перформанси животне средине) и/или искуство у превенцији загађења и/или познавање техничких аспеката и аспеката животне средине (нпр.завршена обука о складиштењу, коришћењу и одбацивању материјала и њихов утицај на животну средину, завршена обука или искуство у тиму за поступање у случају опасности)
искуство у проверама: четири комплетне провере са укупно 20 дана провере у задње 3 године укључујући и провере у периоду обучавања за провераваче.