Navigacija

Održana prva sednica novog Upravnog odbora

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije (ATS) je na svojoj 1. sednici održanoj 01. juna 2011. godine izvršio konstituisanje novog Upravnog odbora koji je imenovan na 435. sednici Vlade Republike Srbije u sastavu: predsednik mr Snježana Pupavac i članovi: dr Lazar Turubatović, Zlatibor Slavić, Nenad Spasović i dr Bratislav Milošević.

Direktor ATS-a, dr Dejan Krnjaić, je u cilju upoznavanja novog Upravnog odbora sa radom ATS-a izvršio kratku prezentaciju o značaju i ulozi akreditacije u Republici Srbiji i u međunarodnim okvirima i o radu ATS-a.

Nakon ovoga, Upravni odbor je usvojio Poslovnik o radu Upravnog odbora koji reguliše način rada i odlučivanja Upravnog odbora. Takođe, Upravni odbor je doneo novi Statut Akreditacionog tela Srbije koji je u potpunosti usklađen sa novim Zakonom o akreditaciji i Odlukom o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije. Statutom se uređuje delatnost ATS-a, finansiranje, prava, obaveze i odgovornosti u pravnom prometu, organi, stručna tela, unutrašnja organizacija, zastupanje i predstavljanje u pravnom prometu, javnost rada, poslovna i službena tajna i opšti akti.

Upravni odbor je imenovao i članove novog Saveta za akreditaciju shodno članu 12. Zakona o akreditaciji  i članovima 28. i 29. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije prema kojima se u ATS-u obrazuje Savet za akreditaciju kao stručno savetodavno telo ATS-a po pitanjima iz oblasti akreditacije. Kako su prethodno identifikovane zainteresovane strane za akreditaciju i utvrđeni kriterijumi za izbor članova Saveta, kojima je ATS uputio poziv da u određenom roku podnesu predloge za izbor i imenovanje članova Saveta, Upravni odbor je razmatrao prispele prijave i izvršio izbor i imenovanje članova Saveta za akreditaciju.

Imenovani su: mr Jelena Popović, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, mr Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale, Slavoljub Stanojević, Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, prof. dr Milan Baltić, profesor Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, Vidosava Džagić, potpredsednik Privredne komore Srbije, dr Aleksandar Petrović, profesor na Mašinskom fakultetu u Beogradu, dr Slobodan Petrović, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Ljubomir Stajić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Bogoljub Simonović, direktor AD za ispitivanje kvaliteta „Kvalitet“ Niš, Slobodan Sotirov, izvršni direktor za kvalitet "Tigar" Pirot i dr Predrag Popović, izvršni rukovodilac sertifikacionog tela i tehnički rukovodilac kontrolnog tela Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ Beograd.
 


dr dr Lazar Turubatović, mr Snježana Pupavac, Nenad Spasović, Zlatibor Slavić, dr Bratislav Milošević i dr Dejan Krnjaić