Навигација

Одржана прва седница новог Управног одбора

Актуелности

Управни одбор Акредитационог тела Србије (АТС) је на својој 1. седници одржаној 01. јуна 2011. године извршио конституисање новог Управног одбора који је именован на 435. седници Владе Републике Србије у саставу: председник мр Сњежана Пупавац и чланови: др Лазар Турубатовић, Златибор Славић, Ненад Спасовић и др Братислав Милошевић.

Директор АТС-а, др Дејан Крњаић, је у циљу упознавања новог Управног одбора са радом АТС-а извршио кратку презентацију о значају и улози акредитације у Републици Србији и у међународним оквирима и о раду АТС-а.

Након овога, Управни одбор је усвојио Пословник о раду Управног одбора који регулише начин рада и одлучивања Управног одбора. Такође, Управни одбор је донео нови Статут Акредитационог тела Србије који је у потпуности усклађен са новим Законом о акредитацији и Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела Србије. Статутом се уређује делатност АТС-а, финансирање, права, обавезе и одговорности у правном промету, органи, стручна тела, унутрашња организација, заступање и представљање у правном промету, јавност рада, пословна и службена тајна и општи акти.

Управни одбор је именовао и чланове новог Савета за акредитацију сходно члану 12. Закона о акредитацији  и члановима 28. и 29. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела Србије према којима се у АТС-у образује Савет за акредитацију као стручно саветодавно тело АТС-а по питањима из области акредитације. Како су претходно идентификоване заинтересоване стране за акредитацију и утврђени критеријуми за избор чланова Савета, којима је АТС упутио позив да у одређеном року поднесу предлоге за избор и именовање чланова Савета, Управни одбор је разматрао приспеле пријаве и извршио избор и именовање чланова Савета за акредитацију.

Именовани су: мр Јелена Поповић, помоћник министра у Министарству економије и регионалног развоја, мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале, Славољуб Станојевић, Управа за ветерину Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, проф. др Милан Балтић, професор Факултета ветеринарске медицине у Београду, Видосава Џагић, потпредседник Привредне коморе Србије, др Александар Петровић, професор на Машинском факултету у Београду, др Слободан Петровић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, др Љубомир Стајић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду, Богољуб Симоновић, директор АД за испитивање квалитета „Квалитет“ Ниш, Слободан Сотиров, извршни директор за квалитет "Тигар" Пирот и др Предраг Поповић, извршни руководилац сертификационог тела и технички руководилац контролног тела Института за нуклеарне науке „Винча“ Београд.
 


др др Лазар Турубатовић, мр Сњежана Пупавац, Ненад Спасовић, Златибор Славић, др Братислав Милошевић и др Дејан Крњаић