Navigacija

Konferencija "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj"

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je i ove godine tradicionalno učestvovalo na 38. godišnjoj nacionalnoj konferenciji JUSK-a „Ka integrisanim sistemima“ (www.jusk.org) u okviru Treće specijalne konferencije "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", koja se održala u sredu 8. juna 2011. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

U prvom delu konferencije predavanja su održali dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a na temu „Sistem akreditacije u svetu, Evropi i Republici Srbiji“, kao i Biljana Tomić na temu „Novi pravni okvir - pozivanje na akreditaciju u tehničkim propisima“.

Drugi deo konferencije je nastavljen radionicom u okviru koje su razmatrane teme, pitanja i dileme postavljeni od strane akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (tumačenja zahteva referentnih standarda za akreditaciju (SRPS ISO/IEC 17025, SRPS ISO/IEC 17020, SRPS EN 45011, SRPS ISO/IEC 17021), obaveznih EA, ILAC i IAF smernica i zahteva pravila ATS-a za koja su neophodna dodatna razjašnjenja, stavovi i sl.).

Slušaoci su imali priliku da im se predstave Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i šemama za ispitivanje osposobljenosti, ATS-PA02, kao i prodiskutuje o dilemama u vezi njihove primene. Istaknuta je obaveza laboratorija da učestvuju u poređenjima u skladu sa sopstvenim uspostavljenim planom i programom, objašnjen je način definisanja pod-disciplina, kao i pojmovi nivoa učešća i  dinamike učešća u međulaboratorijskim poređenjima i šemama za ispitivanje osposobljenosti. Laboratorije su, još jednom, upućene na korišćenje dokumenta EA 4/18 - Guidance on the level and frequency of proficiency testing rarticipation koji sadrži korisne primere za određivanje pod-disciplina u različitim oblastima ispitivanja. U nastavku je objašnjen princip primene Liste kodova/ključnih reči za oblasti ispitivanja/ etaloniranja/ kontrolisanja/ sertifikacije, ATS-UP02, kao i postupak koji primenjuje ATS prilikom proširenja svojih aktivnosti (npr. akreditacija prema CEN/TS 15675) u skladu sa uspostavljenom procedurom.

Radionica je nastavljena kroz direktnu komunikaciju sa učesnicima o pojedinim zahtevima obavezujućih dokumenata za akreditaciju laboratorija za ispitivanje, kontrolnih i sertifikacionih tela. Nakon veoma uspešne diskusije sa prisutnima dat je odgovor na primenu zahteva koji se odnosi na međuprovere opreme koja se koristi u postupcima ispitivanja, kao i primenu dokumenta ILAC-G24 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments u vezi određivanja optimalnog intervala etaloniranja opreme, opsežnost procene merne nesigurnosti, prikaz rezultata ispitivanja ukoliko je isti van opsega merenja laboratorije, prikazivanje mišljenja i tumačenja u okviru izveštaja o ispitivanju koji sadrže simbol akreditacije.

Veliko instersovanje je izazvalo i pitanje održavanja akreditacije prema pravilnicima/ naredbama koji su povučeni izlaskom novih pravilnika (za bezbednost mašina, liftove), kao i adekvatnost vrste tela za ocenjivanje usaglašenosti prema određenim modulima koji su propisani direktivama koje su transponovane u nacionalno zakonodavstvo. Poseban osvrt je dat na obavezu prema Pravilima akreditacije da sertifikaciono, odnosno kontrolno telo, pre prijave za akreditaciju mora imati realizovanu najmanje jednu sertifikaciju, odnosno kontrolisanje za svaku prijavljenu šemu sertifikacije odnosno oblast kontrolisanja.

U drugom delu konferencije ispred ATS-a predavanja su održali mr Natalija Jovičić Zarić, dr Bratislav Milošević, Ljiljana Markićević i Ljubica Živanić.

 


dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a

Biljana Tomić, ATS

mr Snježana Pupavac, predsednica UO ATS-a

mr Natalija Jovičić Zarić, zamenica direktora ATS-a

Konferencija je okupila veliki broj predstavika akreditovanih organizacija