Navigacija

Poziv za davanje predloga za članove Saveta za akreditaciju

Obaveštenja

Pozivaju se zainteresovani predstavnici akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, koji zadovoljavaju tražene kriterijume, da pošalju svoje prijave sa radnom biografijom Akreditacionom telu Srbije do 20. maja 2011. godine.

POZIV ZA DAVANJE PREDLOGA ČLANOVA SAVETA ZA AKREDITACIJU AKREDITOVANIM TELIMA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Shodno članu 12. Zakona o akreditaciji („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010) i članova 28. i 29. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 14/2011) u Akreditacionom telu Srbije (ATS) se obrazuje Savet za akreditaciju kao stručno savetodavno telo ATS-a po pitanjima iz oblasti akreditacije. U Savet se biraju istaknuti stručnjaci i naučni radnici iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS-a, kao predstavnici zainteresovanih strana za akreditaciju.

Savet za akreditaciju obavlja sledeće poslove: daje mišljenja u pogledu razvoja sistema akreditacije u Republici Srbiji; daje inicijative za proširenje oblasti delovanja ATS, odnosno ustanovljavanja novih šema akreditacije; daje mišljenje u vezi primene zahteva standarda za akreditaciju u pojedinim oblastima; predlaže osnivanje stalnih  ili privremenih tehničkih komiteta, kao radnih tela za određene oblasti akreditacije i identifikuje strane koje u njima treba da učestvuju; donosi pravila i kriterijume za imenovanje i rad tehničkih komiteta, utvrđuje zaduženja tehničkih komiteta i daje mišljenja po drugim stručnim pitanjima, na zahtev upravnog odbora.

Kao zainteresovane strane identifikuju se naročito: organi državne uprave i imaoci javnih ovlašćenja; fakulteti i instituti, privredna društva, preduzetnici, komore i slično; udruženja potrošača; udruženja proizvođača i akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Kriterijumi koje treba da ispune predloženi kandidati za članove Saveta su:

- da su istaknuti stručnjaci i da imaju stručna znanja iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS-a;

- da se nalaze na poziciji sa koje mogu uticati na donošenje i izvršavanje odluka vezanih za poslove koji su u vezi sa infrastrukturom kvaliteta, akreditacijom i ocenjivanjima usaglašenosti sa propisima;

- na osnovu biografija i rezultata postignutih u prethodnoj karijeri u oblastima koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS-a i

- da su u prethodnom periodu, direktno ili indirektno učestvovali u radu ili saradnji sa ATS-om.

Kako su jedna od zainteresovanih strana identifikovani predstavnici akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, potrebno je da kandidati koji zadovoljavaju kriterijume za članove Saveta za akreditaciju i koji imaju 5 godina radnog iskustva u akreditovanom telu za ocenjivanje usaglašenosti i koji su aktivno učestvovali u radu organa i tela Akreditacionog tela Srbije, u roku od dve nedelje, odnosno do 20. maja 2011. godine, podnesu Akreditacionom telu Srbije prijave sa radnom biografijom, na adresu:

Akreditaciono telo Srbije,
Bulevar Mihaila Pupina 2,
Novi Beograd

sa naznakom za izbor članova Saveta za akreditaciju.
 
dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a