Навигација

Позив за давање предлога за чланове Савета за акредитацију

Обавештења

Позивају се заинтересовани представници акредитованих тела за оцењивање усаглашености, који задовољавају тражене критеријуме, да пошаљу своје пријаве са радном биографијом Акредитационом телу Србије до 20. маја 2011. године.

ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ АКРЕДИТОВАНИМ ТЕЛИМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ

Сходно члану 12. Закона о акредитацији („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010) и чланова 28. и 29. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела Србије („Сл. гласник РС“, бр. 14/2011) у Акредитационом телу Србије (АТС) се образује Савет за акредитацију као стручно саветодавно тело АТС-а по питањима из области акредитације. У Савет се бирају истакнути стручњаци и научни радници из области које су од значаја за обављање послова из надлежности АТС-а, као представници заинтересованих страна за акредитацију.

Савет за акредитацију обавља следеће послове: даје мишљења у погледу развоја система акредитације у Републици Србији; даје иницијативе за проширење области деловања АТС, односно установљавања нових шема акредитације; даје мишљење у вези примене захтева стандарда за акредитацију у појединим областима; предлаже оснивање сталних  или привремених техничких комитета, као радних тела за одређене области акредитације и идентификује стране које у њима треба да учествују; доноси правила и критеријуме за именовање и рад техничких комитета, утврђује задужења техничких комитета и даје мишљења по другим стручним питањима, на захтев управног одбора.

Као заинтересоване стране идентификују се нарочито: органи државне управе и имаоци јавних овлашћења; факултети и институти, привредна друштва, предузетници, коморе и слично; удружења потрошача; удружења произвођача и акредитована тела за оцењивање усаглашености.

Критеријуми које треба да испуне предложени кандидати за чланове Савета су:

- да су истакнути стручњаци и да имају стручна знања из области које су од значаја за обављање послова из надлежности АТС-а;

- да се налазе на позицији са које могу утицати на доношење и извршавање одлука везаних за послове који су у вези са инфраструктуром квалитета, акредитацијом и оцењивањима усаглашености са прописима;

- на основу биографија и резултата постигнутих у претходној каријери у областима које су од значаја за обављање послова из надлежности АТС-а и

- да су у претходном периоду, директно или индиректно учествовали у раду или сарадњи са АТС-ом.

Како су једна од заинтересованих страна идентификовани представници акредитованих тела за оцењивање усаглашености, потребно је да кандидати који задовољавају критеријуме за чланове Савета за акредитацију и који имају 5 година радног искуства у акредитованом телу за оцењивање усаглашености и који су активно учествовали у раду органа и тела Акредитационог тела Србије, у року од две недеље, односно до 20. маја 2011. године, поднесу Акредитационом телу Србије пријаве са радном биографијом, на адресу:

Акредитационо тело Србије,
Булевар Михаила Пупина 2,
Нови Београд

са назнаком за избор чланова Савета за акредитацију.
 
др Дејан Крњаић, директор АТС-а