Navigacija

Nastavljena saradnja sa ESYD-om

Saradnja

U periodu od 30. avgusta do 3. septembra 2010. godine u okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“  u prostorijama ATS-a realizovane su obuke i seminari na temu međulaboratorijskih poređenja i PT šema, kao i akreditacije laboratorija za ispitivanje prema zahtevima  EN/TS 15675, Air quality – Measurements of stationary source emissions – Application of EN ISO/IEC 17025 to periodic measurements.

Dr Chistors Mitsas, ocenjivač  grčkog akreditacionog tela, ESYD bio je predavač na obuci za tehničke ocenjivače Akreditacionog tela Srbije za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje koja se odnosila na način ocenjivanja zahteva ISO/IEC 17025 u odnosu na obezbeđenje kvaliteta rezultata ispitivanja odnosno etaloniranja koristeći učešće u međulaboratorijskim poređenjima i PT šemama. Ocena rezultata učešća laboratorija u poređenjima i odgovarajućim šemama je jedan od važnih i neizbežnih elemenata ocenjivanja laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje.

Realizovana je i obuka za osoblje ATS-a vezana za zahteve ISO/IEC 17043, Conformity assessment – General requirements for proficiency testing. Akreditacija provajdera je deo projekta proširenja aktivnosti rada ATS-a za 2010.godinu.

Tokom ovog perioda realizovan je i seminar na temu zahteva SRPS EN/TS 15675, Air quality – Measurements of stationary source emissions – Application of EN ISO IEC 17025 to periodic measurements, kome su prisustvovali predstavnici akreditovanih laboratorija za ispitivanje u oblasti kvaliteta vazduha. Svaka od njih je potencijalni kandidat za akreditaciju prema ovoj tehničkoj specifikaciji.

Ova specifikacija je bila i tema obuke za tehničke ocenjivače ATS-a za oblast kvaliteta vazduha, na kojoj je predavač bio dr Vagelis Bakeas, ocenjivač  grčkog akreditacionog tela, ESYD.