Navigacija

Seminari u Zrenjaninu i Kragujevcu

Seminari

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, održani su dvodnevni seminari kao deo Kampanje podizanja svesti o značaju akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, u Zrenjaninu i Kragujevcu, od 13. do 16. aprila 2010. godine, sa temom infrastruktura kvaliteta – sistemi upravljanja kvalitetom.

Predavači su bili: Jelena Popović (Zrenjanin) i Kosa Rašković (Kragujevac), Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Natalija Jovičić Zarić,  Akreditaciono telo Srbije,  Vitomir Fister, pravni ekspert Evropske komisije zadužen za oblast akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u okviru nacionalnog programa CARDS 2006 i Mihajlo Zozoli, ekspert iz Slovenije iz oblasti sistema upravljanja kvalitetom.

Prvog dana seminara u Zrenjaninu i Kragujevcu predstavljene su teme koje su se odnosile na: pravni okvir infrastrukture kvaliteta u Evropskoj uniji– slobodno kretanje roba i zaštiti javnog interesa, odnos Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda i propisa o tehničkim zahtevima za pojedine grupe proizvoda, kao i novoj metodologiji EU koja se odnosi na procenu rizika kao instrumentu kod razvoja proizvoda u nedostatku standarda i tehničkih propisa.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja predstavilo je novi pravni okvir koji se odnosi na Zakon o tehničkim zahtevima za proizvod i ocenjivanje usaglašenosti i podzakonske akte, dok je ATS predstavio svoju ulogu u oblasti ocenjivanja usaglašenosti uz osvrt na rad akreditovanih sertifikacionih tela. Ekspert iz Slovenije je govorio o osnovnim zahtevima u oblasti menadžmenta kvalitetom – efektima uključivanja u poslovne procese, kao i o iskustvu Slovenije i dobroj praksi u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom.

Drugi dan seminara je bio koncipiran kao okrugli sto sa velikom posećenošću (Zrenjanin). Učešće na okruglom stolu su uzeli predstavnici akreditovanih organizacija, proizvođača, kao i korisnici usluga tela za ocenjivanje usaglašenosti. Pitanja o kojima se diskutovalo su bila raznovrsna, dok su se najčešća pitanja odnosila na: primenu Uredbe o načinu priznavanja inostranih usprava i znakova usaglašenosti (odgovore na pitanja ispred Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja dala je Snežana Matić), korišćenje usluga akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti, razliku između etaloniranja i overavanja merila sa aspekta korisnika usluga, pojedine zahteve standarda ISO 9001 i probleme iz prakse prilikom ocenjivanja određenih zahteva ovog standarda.

Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU 

Akreditacija u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom 

Sistem mendžmenta kvalitetom - 1

Sistem mendžmenta kvalitetom - 2

Sistem mendžmenta kvalitetom - 3

Tehnički zahtevi i ocenjivanje usaglašenosti 
 


Atmosfera sa seminara u Zrenjaninu