Navigacija

Doneta podzakonska akta propisana Zakonom o tehn. zaht. za proizv. i ocenj. usaglašenosti

Obaveštenja

Krajem prošle godine usvojene su tri uredbe (Uredba o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti i ... Uredba o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti), koje imaju veliki značaj u celokupnoj infrastrukturi kvaliteta, a samo njihovo donošenje omogućava praćenje i primenu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti.

Sam zakon je “krovni zakon” za propisivanje tehničkih zahteva za sve proizvode i donošenje tehničkih propisa, osim za proizvode za koji su ti zahtevi propisani posebnim (“sektorskim”) zakonima i propisima donetim na osnovu tih zakona. Zakonom se uređuje centralizovano vođenje registara, prijavljivanja imenovanih i ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti i prijavljivanje tehničkih propisa u pripremi u skladu sa međunarodnim obavezama (MERR), kao i decentralizacija u donošenju tehničkih propisa, imenovanju i ovlašćivanju tela za ocenjivanje usaglašenosti i priznavanju važenja inostranih isprava i znakova usaglašenosti.

U donetim uredbama bitno je naglašena uloga i značaj akreditacije, kao i zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi moglo da biti imenovano odnosno ovlašćeno, a akt o akreditaciji  je pretpostavka ispunjenosti zahteva za imenovanje, odnosno ovlašćivanje  u meri obuhvaćenoj obimom akreditacije.

Sve uredbe su objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije br.98/2009 i njihova primena počinje 1.marta 2010.godine.

Uredbom o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti uređuje se način imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, utvrđivanje ispunjenosti propisanih zahteva za imenovanje, odnosno njihovo ovlašćivanje i prijavljivanje.

Uredbom o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti uređuje se način priznavanja važenja u Republici Srbiji isprava o usaglašenosti koje izdaju inostrana tela za ocenjivanje usaglašenosti i znakova usaglašenosti izdatih u inostranstvu.

Uredbom o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti uređuje se način sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaj isprave o usaglašenosti, kao i oblik, izgled i sadržaj znaka usaglašenosti.