Навигација

Донета подзаконска акта прописана Законом о техн. захт. за произв. и оцењ. усаглашености

Обавештења

Крајем прошле године усвојене су три уредбе (Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености и ... Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености), које имају велики значај у целокупној инфраструктури квалитета, a само њихово доношење омогућава праћење и примену Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености.

Сам закон је “кровни закон” за прописивање техничких захтева за све производе и доношење техничких прописа, осим за производе за који су ти захтеви прописани посебним (“секторским”) законима и прописима донетим на основу тих закона. Законом се уређује централизовано вођење регистара, пријављивања именованих и овлашћених тела за оцењивање усаглашености и пријављивање техничких прописа у припреми у складу са међународним обавезама (МЕРР), као и децентрализација у доношењу техничких прописа, именовању и овлашћивању тела за оцењивање усаглашености и признавању важења иностраних исправа и знакова усаглашености.

У донетим уредбама битно је наглашена улога и значај акредитације, као и захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би могло да бити именовано односно овлашћено, а акт о акредитацији  је претпоставка испуњености захтева за именовање, односно овлашћивање  у мери обухваћеној обимом акредитације.

Све уредбе су објављене у Службеном гласнику Републике Србије бр.98/2009 и њихова примена почиње 1.марта 2010.године.

Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености уређује се начин именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, утврђивање испуњености прописаних захтева за именовање, односно њихово овлашћивање и пријављивање.

Уредбом о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености уређује се начин признавања важења у Републици Србији исправа о усаглашености које издају инострана тела за оцењивање усаглашености и знакова усаглашености издатих у иностранству.

Уредбом о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености уређује се начин спровођења оцењивања усаглашености, садржај исправе о усаглашености, као и облик, изглед и садржај знака усаглашености.