Navigacija

Seminar "Sa akreditacijom u Evropu"

Seminar u Sava centru

Pomoćnik ministra za sektor za konkurentnost i infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Jelena Popović otvorila je seminar "Sa akreditacijom u Evropu" za akreditovane organizacije, ocenjivače i tehničke eksperte, koji se u organizaciji Akreditacionog tela Srbije održao u "Centru Sava".

Popović je na skupu istakla da u cilju usklađivanja primene standarda na dobrovoljnoj osnovi u skladu sa svetskim principima, Srbiji predstoji ukidanje velikog broja standarda koji su obavezni, a obaveznost određenih standarda biće regulisan primenom odgovarajućih tehničkih propisa.

Pomoćnica ministra je istakla da je Srbija obavezna da do 2012. godine preuzme približno 80 odsto standarda Unije, i dodala da to predstavlja jedan od devet uslova za prijem u EU.

Popović je podsetila na to da je Vlada prethodne godine usvojila i prosledila parlamentu na usvajanje predloge Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i Zakona o standardizaciji , dok ove godine treba da budu urađeni i podzakonski akti kako bi sistem akreditacije mogao da se unapredi i da se preuzme osam direktiva novog pristupa EU.

Ona je objasnila da će Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti biti primenjivan na sve proizvode, osim na one koji su obuhvaćeni posebnim zakonima, kakav je, na primer, Zakon o bezbednosti hrane, a cilj je da se zaštite potrošači, životna sredina i imovina.

Popović je ukazala na to da će ove godine prioritet imati donošenje Zakona o metrologiji i Zakona o akreditaciji, a predviđeno je i sprovođenje Akcionog plana izrade tehničkih propisa, u okviru čega sva ministarstva treba da predlože propise za oblasti za koje su nadležni.

Novi sistem akreditacije treba da olakša plasman robe iz Srbije na tržište EU, ali i drugih zemalja, pa ga treba prilagoditi i zahtevima Svetske trgovinske organizacije (STO), zbog čega je u planu i izgradnja Informativnog centra prema zahtevima STO i EU, navela je pomoćnica ministra.

Prezentacija Jelene Popović - Infrastruktura kvaliteta u Republici Srbiji

Šef sektora za evropske integracije i ekonomiju Delegacije Evropske komisije u Srbiji Alberto Kamarata istakao je da je sistem akreditacije veoma važan za srpska preduzeća, i ukazao na to da će preduzeća, s obzirom na odluku o jednostranoj primeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, sada morati da se bore sa novim izazovima i da nauče da iskoriste mogućnosti koje taj sistem pruža.

Kamarata je naglasio da je akreditacija osnova evropskog tržišta, koje se zahvaljujući njoj značajno poboljšalo, i dodao da je Evropska komisija predložila novi zakonodavni paket za unapređenje akreditacije, kojim će sama trgovina biti znatno povećana.

Prema njegovim rečima, EU je shvatila da postojeći zakonodavni okvir ima nedostatke, pa je predložen novi, koji će stupiti na snagu 2010. godine, a u međuvremenu će se raditi na implementaciji propisa kako bi se što efikasnije prebrodila kriza.

On je ukazao na to da EU pomaže Srbiji savetima i tehničkom pomoći kada je reč o infrastrukturi kvaliteta, za šta je kroz CARDS i IPA programe izdvojila blizu 10 miliona evra.

Državni sekretar Ministarstva za Nacionalni investicioni plan Zoran Cekić ocenio je da će sistem akreditacije međunarodnih standarda olakšati realizaciju javnih investicionih projekata i njihovo praćenje.

On je rekao da će uvođenje međunarodnih procedura omogućiti i da se selekcija investicionih projekata vrši na osnovu njihovih razvojnih potencijala, odnosno toga koji od njih brže doprinosi tranziciji zemlje.

Dr Dejan Krnjajić, direktor ATS-a je precizirao da u zemlji postoji 311 akreditovanih organizacija, uzimajući i one čiji je postupak akreditacije u toku, može se očekivati da će ih biti ukupno 350.

On je istakao da je veoma važna saradnja sa nacionalnim akreditacionim telima drugih zemalja i da je ta saradnja inteziviranan tokom prošle godine i podsetio na to da je ATS potpisao sporazum sa akreditacionim telom Crne Gore i izmenio postojeći sa Makedonijom  cilju realizacije sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 i otklanjanja nepotrebnih prepreka u trgovini i ostvario regionalne i nacionalne programe tehničke pomoći preko CARDS programa i IPA projekata.

Dr Krnjaić je istakao da su ciljevi ATS-a: jačanje kompetentnosti, stalno unapređenje sistema menadžmenta, promocija značaja akreditacije, jačanje sistema ocenjivanja usaglašenosti, kao i potpisivanje EA MLA.

"Najvažniji resurs ATS-a su ljudi i njihovo znanje i iskustvo, a rad na permanentnom usavršavanju i održanju kompetentnosti stalno zaposlenih i eksterno angažovanih ocenjivača i tehničkih eksperata, alter ego je ATS-a", rekao je dr Krnjaić i najavio da će u toku ove godine biti osnovani tehnički komiteti koji treba da olakšaju rad ATS-a, a u planu je da se do kraja godine izgradi i elektronska mreža dokumentacije.

Dr Krnjaić je ponovio prisutnima da je ATS je nedvosmisleno orijentisan integrativnim procesima u EA, IAF i ILAC, vodeći računa o nacionalnim kapacitetima pojedinih oblasti ocenjivanja usaglašenosti, a da je zadatak ATS-a stalno uvećanje broja kompetentnih organizacija, kako bi infrastruktura kvaliteta Republike Srbije, u trenutku potpune integracije ATS-a u EA i potpisivanja multilateralnih sporazuma u različitim oblastima akreditacije, bila konkurentna i spremna na partnerski odnos sa infrastrukturom kvaliteta EA.

ATS je započelo proceduru utvrđivanja jednakosti svog rada sa drugim akreditacionim telima u Evropi, što predstavlja preduslov za priznavanje izveštaja i sertifikata naših akreditovanih organizacija i doprineće lakšem protoku robe i usluga, kao i ekonomskom razvoju naše zemlje.

Prema njegovim rečima, u saradnji sa drugim nacionalnim akreditacionom telima ključni deo predstavlja kolegijalno ocenjivanje, a Srbija (ATS) ubuduće neće biti ocenjivana samo po standardu 17011, kao do sada, već i na osnovu primene nove evropske regulative.

Na skupu je bilo reči i o značaju promocije akreditacije kao elementa infrastrukture kvaliteta jedne zemlje, pri čemu je cilj da se omogući jačanje svesti o njenoj važnosti kao meri koja povećava konkurentnost i olakšava našoj privredi pristup novim tržištima.

Promocija akreditacije podrazumeva punu saradnju svih zainteresovanih strana, subordinaciju sa organima državne uprave, rad na podizanju svesti o značaju akreditacije, kao i obezbeđivanje javne dostupnosti svih relevantih informacija o sistemu ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije.

Dr Krnjaić je predstavio prisutnima i Novu regulativu EU o stavljanju roba na tržište, akreditaciju i nadzor na tržištu.


Prezentacija dr Dejana Krnjaića - Politika ATS-a i novine u radu ATS-a i Nova regulativa EU o stavljanju roba na tržište, akreditaciju i nadzor na tržištu

Cilj seminara je da se akreditovane organizacije, ocenjivači i tehnički eksperti ATS-a upoznaju sa novom regulativom EU koja se odnosi na mere za stavljanje robe na tržište, akreditaciju i nadzor nad tržištem, novinama u radu ATS-a, novim pravilima i relevantnim dokumentima u kojima su definisani kriterijumi za sprovođenje postupka akreditacije.

Na seminaru su govorile i Vida Živković, zamenica direktora ATS-a, Natalija Jovičić Zarić, pomoćnica direktora za poslove akreditacije i Biljana Tomić, načelnica odeljenja za pravne i opšte poslove, koje su akreditovanim organizacijama, ocenjivačima i tehničkim ekspertima prezentovale nova Pravila akreditacije, predstavile unapređene i izmenjene dokumente značajne za kriterijume i sprovođenje postupka akreditacije, kao i prezentovale zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025 i SRPS ISO/IEC 17020 za koja su potrebna dodatna objašnjenja i tumačenja sa aspekta akreditovanih organizacija.


Prezentacija Biljane Tomić - Pravila akreditacije

Prezentacija mr Vide Živković - Unapređenje i izmena dokumenata ATS značajnih za kriterijume i sprovođenje postupka akreditacije

Prezentacija mr Natalije Jovičić Zarić - Zahtevi standarda SRPS ISO/ IEC 17025 i SRPS ISO/ IEC 17020 za koja su potrebna dodatna objašnjenja (aspekt akreditovanih organizacija)

Tokom popodnevnog dela seminara na kome su učestvovali samo ocenjivači i tehnički eksperti prezentovan je predlog izmene procedura kojima se definiše izbor i praćenje performansi ocenjivača i tehničkih eksperata, kao i njihova prava i obaveze.

Prezentacija Jasne Stojanović - Uloga vodećih i tehničkih ocenjivača i tehničkih eksperata u procesu ocenjivanja za potrebe akreditacije

Mr Natalija Jovičić Zarić prezentovala je ocenjivačima i tehničkim ekspertima primere iz prakse (pozitivne i negativne) uz diskusiju, koja je imala za cilj da se unapredi proces ocenjivanja, a na negativne primere primene korektivne mere kako bi se uočene primedbe što pre otklonile.

Poslednja tema na seminaru, ali podjednako važna kao sve ostale, odnosila se na okrugli sto: Unapređenje ocenjivanja i predlozi za izmene i dopune kontrolne liste, radnih lista i drugih dokumenata, kojim je moderirala mr Vida Živković. Ocenjivači i tehnički eksperti bili su u prilici da predlože izmene dokumenata ili upute primedbe odnosno sugestije kako bi olakšali svoj rad, unapredili ocenjivanje i komunikaciju sa ATS-om. Većina predloga ocenjivača i tehničkih eksperata je prihvaćena i odnosi se na izmenu postupka akreditacije i procedura unutar ATS-a, a koje su upravo u fazi realizacije zbog unapređenja sistema menadžmenta, što je, dr Krnjaić u svom izlaganju istakao, prioritet ATS-a.

Ocenjivači i tehnički eksperti su obavešteni da će ih ATS redovno informisati o svim relevantnim promenama vezanim za postupak i kriterijume akreditacije i dostavljati im odgovarajuću dokumentaciju, a da će tokom ove godine biti organizovano nekoliko tematskih skupova za potrebe usavršavanja ocenjivača i tehničkih eksperata prema pojedinim oblastima i vrstama akreditacije.

 


Jelena Popović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja otvorila je seminar

prof. dr Slobodan Petrović, predesnik UO ATS-a

Slavica Popović, predsednica Saveta za akreditaciju ATS-a

prof. dr Slobodan Petrović, Slavica Popović, Vida Živković, Natalija Jovičić Zarić i Biljana Tomić

dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a, Alberto Kamarata, šef sektora za evropske integracije i ekonomiju delegacije Evropske komisije u Srbiji i Bojan Pečevar, vođa projekta Evropske komisije u okviru tehničke pomoći Srbiji u oblasti akreditacije 

dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a

Seminaru je prisustvovalo preko 500 predstavnika akreditovanih organizacija, ocenjivača i tehničkih eksperata ATS-a

mr Vida Živković, zamenica direktora ATS-a

Biljana Tomić, načelnica odeljenja za pravne i opšte poslove u ATS-u

mr Natalija Jovičić Zarić, pomoćnica direktora za poslove akreditacije u ATS-u

dr Predrag Popović, Institut za nuklearne nauke "Vinča" učestvovao je u diskusiji