Navigacija

14. sednica komiteta za komunikacije i publikacije SRS EA

Međunarodne aktivnosti

Četrnaesta sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (CPC) Evropske kooperative za akreditaciju (EA) održana je od 25. do 26. septembra u Oslu u organizaciji Norveškog akreditacionog tela (Norsk Akkreditering/NA).

Među dokumentima o kojima se diskutovalo interesantno je pomenuti i usvajanje dokumenta CPC Terms of reference, kojim se definiše rad samog komiteta, kao i formiranje radne grupe za izradu revidiranog godišnjeg Plana rada komiteta i komunikacijskog plana. Komitet je usvojio pripremljenu verziju dokumenta Welkome Kit, koji će se kao interaktivni tekst naći na internet sajtu EA, a takođe je usvojena i nova verzija teksta u sekciji Promocija MLA ugovora na sajtu EA.

Drugog dana sastanka članovi komiteta su informisani o promenama u sekciji pretraživanja akreditovanih organizacija na sajtu EA, kao i zadacima koje akreditaciona tela treba da ispune da bi tehnički pristupili sistemu pretraživanja i uključivanja svojih akreditovanih organizacija na sajt EA. Preporuka komiteta je da sve članice EA u što hitnijem vremenu ažuriraju svoje sekcije na sajtu EA, kao i da pristupe sistemu pretraživanja.

Članovi komiteta su obavešteni o odluci sa poslednjeg zasedanja Generalne skupštine EA koja je odnosi na jačanje kapaciteta EA sekretarijata, te je u tom smislu sekretarijat povećao broj zaposlenih sa dve na tri osobe.

Diskutovano je i o aktivnostima koje je EA priredila za proslavu  9. juna kao Međunarodnog dana akreditacije, kao i iskustvima zemalja članica.

Tokom sednice usvojena su dva dokumenta, koja će radne grupe pripremiti u verziju za usvajanje na Generalnoj skupštini, a odnose se na Pravila za korišćenje logoa i simbola akreditacije akreditacionih tela i potpisnica MLA ugovora, kao i izveštaja i sertifikata akreditovanih organizacija i procedure za donošenje i usvajanje EA smernica, kao i usvajanje ILAC/IAF dokumenata.

Razmenjena su i iskustva zemalja članica o sprovođenju istraživanja o zadovoljstvu korisnika. Najveći broj zemalja sprovodi istraživanje jednom godišnje, dok su skoro svi klijenti obuhvaćeni anketom bar jednom u četiri godine. Preporuka komiteta je da anketa o zadovoljstvu bude obavezujuća, jer je odgovor klijenata na postavljena pitanja u anketi oko 30 do 40% inicijalno anketiranih klijenata, uz mogućnost klijenta da izebere da li želi da odgovor bude anoniman. Rezultati anketa objavljeni su uglavnom na internet stranicama nacionalnih akreditacionih tela.

Diskutovano je i o predlogu dokumenta o formi i izgledu EA publikacija, a primljen je i određen broj komentara na usvojeni dokument Pravila za korišćenje EA logoa, koji će biti uzeti u obzir u nekoj od budućih revizija ovog dokumenta.

Odlukom Generalne skupštine održane u maju 2008. u Talinu, SRS komitet je u okviru Projekt grupe 2 dobio zadatak da učestvuje u pripremi baze za razmenu informacija i znanja o EU direktivama. Stvaranjem mreže od akreditacionih tela, članica EA, koristeći intranet mogućnosti EA, članice će biti u mogućnosti da i kroz elektronsku diskusiju razmenjuju podatke o zahtevima prilikom ocenjivanja koje će morati da ispune tela za ocenjivanje usaglašenosti ako žele da rade kao notifikaciona tela u odnosu na određenu direktivu.

Sastanku komiteta ispred ATS-a prisustvovala je Jasna Stojanović.


Presedavajući SRS komiteta Vagn Andersen, DANAK (u sredini)