Navigacija

Informacija u vezi ostvarenja prihvatljive sledljivosti merenja

Obaveštenja

U skladu sa pravilima i zahtevima za akreditaciju organizacija za ocenjivanje usaglašenosti Akreditaciono telo Srbije je uspostavilo Pravila za ostvarivanje prihvatljive sledljivosti merenja, ATS-11-12-00-00.

Zahteve za ostvarivanje prihvatljive sledljivosti merenja moraju zadovoljavati podnosioci zahteva za akreditaciju, kao i akreditovane organizacije koje se bave poslovima ocenjivanja usaglašenosti u sistemu akreditacije u Srbiji.

U skladu sa članom 36. Zakona o metrologiji („Sl.list SCG“ br.44/2005), organizacije koje su posedovale privremeno Rešenje izdato od strane Jugoslovenskog akreditacionog tela odnosno Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore za pregled radnih etalona, merila ili uzoraka referentnih materijala, a koje su bile akreditovane shodno odredbama Zakona o mernim jedinicama i merilima („Službeni list SRJ“ br.80/94, 83/94, 28/96 i 12/98) mogle su da pružaju te usluge do 30.juna 2006.godine.

Shodno tome, ove organizacije se ne mogu smatrati akreditovanim i uverenja o ispravnosti merila i slične isprave izdate na osnovu privremenih rešenja se ne mogu smatrati adekvatnim dokazima za ostvarivanje prihvatljive sledljivosti merenja.