Навигација

Информација у вези остварења прихватљиве следљивости мерења

Обавештења

У складу са правилима и захтевима за акредитацију организација за оцењивање усаглашености Акредитационо тело Србије је успоставило Правила за остваривање прихватљиве следљивости мерења, АТС-11-12-00-00.

Захтеве за остваривање прихватљиве следљивости мерења морају задовољавати подносиоци захтева за акредитацију, као и акредитоване организације које се баве пословима оцењивања усаглашености у систему акредитације у Србији.

У складу са чланом 36. Закона о метрологији („Сл.лист СЦГ“ бр.44/2005), организације које су поседовале привремено Решење издато од стране Југословенског акредитационог тела односно Акредитационог тела Србије и Црне Горе за преглед радних еталона, мерила или узорака референтних материјала, а које су биле акредитоване сходно одредбама Закона о мерним јединицама и мерилима („Службени лист СРЈ“ бр.80/94, 83/94, 28/96 и 12/98) могле су да пружају те услуге до 30.јуна 2006.године.

Сходно томе, ове организације се не могу сматрати акредитованим и уверења о исправности мерила и сличне исправе издате на основу привремених решења се не могу сматрати адекватним доказима за остваривање прихватљиве следљивости мерења.