Navigacija

Skoplje, 12. i 13. februar 2008. godine

Saradnja

Institut za akreditaciju Republike Makedonije (IARM) je u periodu od 11. do 15. ferbuara 2008. godine uspešno realizovao obuku za ocenjivače za potrebe akreditacije laboratorija, sertifikacionih tela i kontrolnih organizacija.

Ova obuka je realizovana u saradnji sa Akreditacionim telom Srbije (ATS) i Akreditacionim tijelom Crne Gore (ATCG), u skladu sa Dogovorom o saradnji u oblasti akreditacije sa ovim akreditacionim telima.

Na poziv IARM, mr Vida Živković i mr Natalija Jovičić Zarić iz ATS, bile su predavači za deo kursa koji se odnosio na obuku ocenjivača za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu ISO/IEC 17025.

Ovaj deo kursa je obuhvatio sledeće teme: proces akreditacije i ocenjivanje; zahteve za menadžment; tehničke zahteve (sledljivost merenja, procenu merne nesigurnosti, referentne standarde, referentne materijale i obezbeđenje kvaliteta rezultata ispitivanja i etaloniranja) i različite aspekte ocenjivanja.

U toku kursa su realizovane i tri praktične vežbe kroz koje su prikazani mogući rizici u ocenjivanju, kao i mogući načini za njihovo upravljanje i njihovo rešavanje u toku ocenjivanja.
 


mr Vida Živković

mr Natalija Jovičić Zarić

Atmosfera sa seminara